THE REAL SITUATION OF GRADE 3 MATHEMATICS ASSESSMENT THROUGH CHECKLIST IN THE WAY OF DEVELOPING THINKING CAPABILITY AND MATHEMATICAL REASONING IN PRIMARY SCHOOLS IN VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE

THE REAL SITUATION OF GRADE 3 MATHEMATICS ASSESSMENT THROUGH CHECKLIST IN THE WAY OF DEVELOPING THINKING CAPABILITY AND MATHEMATICAL REASONING IN PRIMARY SCHOOLS IN VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE

Dao Que Anh daoqueanh3897@gmail.com Trường Tiểu học Gia Cẩm Vo Thi Sau, Gia Cam ward, Viet Tri city, Phu Tho province, Vietnam
Summary: 
The current practice of teaching Mathematics in elementary schools shows that particular attention should be paid to the forms of Math evaluation and assessment. Through practical learning and according to the Etep program, countries with advanced education have built educational programs with the orientation of developing learners’ competencies, have used Math assessment tools for primary school students, that’s the checklist. This tool has many advantages in evaluating the teaching of Vietnamese Mathematics in general and primary schools in particular. The article presents a picture of the current situation of 3rd grade Mathematics assessment by utilizing checklist in the way of developing thinking capability and mathematical reasoning in primary schools in Viet Tri city, Phu Tho province.
Keywords: 
Checklist
3rd grade math
thinking ability and mathematical reasoning.
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư số 27/2020/ TT/BGDĐT, Hà Nội.

[3] Đỗ Tiến Đạt, (2020), Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, Tài liệu bồi dưỡng.

[4] Đỗ Tiến Đạt - Trần Thúy Ngà - Trần Ngọc Bích, (2020), Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học, Tài liệu bồi dưỡng.

[5] Xuân Thị Nguyệt Hà - Nguyễn Thị Hạnh - Phó Đức Hòa và các tác giả, (2021), Hướng dẫn đánh giá lớp 1, NXB Giáo dục Việt Nam.

[6] Phó Đức Hòa, (2008), Đánh giá trong giáo dục tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Phó Đức Hòa, (2017), Đánh giá trong giáo dục tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Articles in Issue