THE CURRENT STATUS OF ORGANIZING STEM EDUCATION - ORIENTED SCIENTIFIC DISCOVERY ACTIVITIES FOR PRESCHOOL CHILDREN IN HO CHI MINH CITY

THE CURRENT STATUS OF ORGANIZING STEM EDUCATION - ORIENTED SCIENTIFIC DISCOVERY ACTIVITIES FOR PRESCHOOL CHILDREN IN HO CHI MINH CITY

Bui Thi Giang Huong* 1622002@student.hcmute.edu.vn
Vo Thi Ngoc Lan vothingoclan@yahoo.com
Summary: 
Innovating the method of organizing scientific discovery activities for preschoolers is an important task in the educational innovation. STEM education is considered one of the approaches to promote dynamic educational reform in the education system and help children develop comprehensive competencies at an early stage. Using both qualitative and quantitative methods, the article presents the current status of organizing STEM education-oriented scientific discovery activities for preschool children in Ho Chi Minh City to find out the process of organizing STEM education-oriented scientific discovery activities for preschool children.
Keywords: 
Scientific discovery activity
organizing scientific discovery activity
preschool children
STEM education
Current status
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Chương trình Giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội

[2] Hoàng Thị Oanh - Nguyễn Thị Xuân, (2010), Giáo trình Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh: Dành cho hệ Cao đẳng Sư phạm mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[3] Campbell, C., Jobling, W., & Howitt, C, (2018), Science in Early Childhood (3rd ed.), Cambridge University Press.

[4] Wagner, T. P., McCormick, K., & Martinez, D. M, (2017), Fostering STEM literacy through a tabletop wind turbine environmental science laboratory activity, Journal of Environmental Studies and Sciences, 7(2), pp.230-238, https://doi.org/10.1007/s13412-015-0337-6.

[5] Linder, S. M., Emerson, A. M., Heffron, B., Shevlin, E., & Vest, A, (2016), STEM use in early childhood education: Viewpoints from the field, YC Young Children, 71(3), pp.87-91.

[6] Hoàng Thị Phương, (2020), Đặc trưng của giáo dục STEAM cho trẻ mầm non - Khả năng tích hợp vào Chương trình Giáo dục mầm non, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 65 (11A), pp.108- 116.

[7] Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, tập 1, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Hồng Đức

Articles in Issue