Thiết kế bài học STEM tiếp cận quy trình thiết kế kĩ thuật

Thiết kế bài học STEM tiếp cận quy trình thiết kế kĩ thuật

Lê Chí Nguyện lechinguyen@vnu.edu.vn Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thiết kế bài học/chủ đề STEM tiếp cận quy trình kĩ thuật được giáo viên sử dụng khá phổ biến trong hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông. Trên cơ sở tổng hợp một số tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động giáo dục STEM, tác giả bài viết tập trung nghiên cứu ba nội dung cơ bản nhất trong thiết kế một bài học STEM tiếp cận quy trình kĩ thuật, đó là: Ý tưởng thiết kế bài học; Xây dựng tình huống học tập; Tiêu chí đánh giá sản phẩm/giải pháp giải quyết vấn đề.
Từ khóa: 
STEM education
STEM lessons
technical process approach
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Hướng dẫn giáo dục STEM, dùng cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp Trung học phổ thông.

[3] Nguyễn Văn Biên (chủ biên), (2019), Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số 3089/ BGĐT – GDTrH về Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong các trường phổ thông.

[5] Lê Chí Nguyện, (7/2021), Phát triển năng lực Vật lí cho học sinh thông qua dạy học STEM, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 43, tr.12-17.

[6] Rodger W. Bybee, (27 Aug 2010), What Is STEM Education? Science, Vol. 329, Issue 5995, pp. 996- 1004.

Bài viết cùng số