Áp dụng tiếp cận dựa vào nhiệm vụ trong việc giảng dạy tiếng Anh

Áp dụng tiếp cận dựa vào nhiệm vụ trong việc giảng dạy tiếng Anh

Nguyễn Đình Như Hà handn.ncs@hcmute.edu.vn Viện Sư phạm Kĩ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 484 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
Nguyễn Lộc dr.nguyenloc@gmail.com Viện Sư phạm Kĩ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 484 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
Trần Tuyến ttuyenqp@gmail.com Viện Sư phạm Kĩ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 484 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam
Tóm tắt: 
Việc giảng dạy tiếng Anh có nhiều cách tiếp cận và phương pháp dạy khác nhau. Trong đó, phương pháp tiếp cận dựa vào nhiệm vụ đã và đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ các nhà giáo dục. Bài viết giới thiệu khái quát về tiếp cận dựa vào nhiệm vụ trong việc giảng dạy tiếng Anh ở bậc Đại học, Cao đẳng. Hai phần đầu tiên của bài viết trình bày cơ sở lí luận về tiếp cận dựa vào nhiệm vụ và mô hình nghiên cứu áp dụng tiếp cận dựa vào nhiệm vụ của Gorp và Bogaert (2006). Phần tiếp theo trình bày những bước cụ thể trong mô hình để triển khai một bài dạy kĩ năng nói tiếng Anh với một nhiệm vụ học tập được lựa chọn từ phần cơ sở lí luận. Bên cạnh đó, một số đề xuất cho các nhà quản lí giáo dục, đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Anh và hướng nghiên cứu tiếp theo về tiếp cận dựa vào nhiệm vụ trong việc giảng dạy tiếng Anh được trình bày trong phần kết luận.
Từ khóa: 
Teaching English
learning tasks
task-based approach
model of taskbased approach
Tham khảo: 

[1] Prabhu, N. S., (1987), Second Language Pedagogy, Oxford University Press.

[2] Breen, M. P., (1987), Learner Contribution to Task Design, Prentice Hall.

[3] Anthony, E. M., (1963), Approach, Method and Technique, English Language Teaching, 17(2), p.63- 67

[4] Richards, J. C., & Rodgers, T. S., (2014), Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge University Press.

[5] Gill, A., & Kusum, (2017), Teaching Approaches, Methods and Strategy, Scholar Research Journal for Interdisciplinary Studies, 4(36), p.6692-6697.

[6] Branden, K. V. D., (2006), Task-based Language Education, Cambridge University Press.

[7] Dave, W. & Willis, J., (2007), Doing Task-bases Teaching, Oxford University Press.

[8] Nunan, D., (2004), Designing Tasks for the Communicative Classroom, Cambridge University Press.

[9] Ellis, R., (2003), Task-based Language Learning and Teaching, Oxford University Press.

Bài viết cùng số