Rèn luyện hiểu biết thống kê, suy luận thống kê và tư duy thống kê cho học sinh trung học phổ thông

Rèn luyện hiểu biết thống kê, suy luận thống kê và tư duy thống kê cho học sinh trung học phổ thông

Hoàng Lê Minh hoangleminh@hdu.edu.vn Trường Đại học Hồng Đức 565 Quang Trung, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết nghiên cứu nội dung thống kê trong Chương trình Toán 2018 của Việt Nam, tổng hợp và đưa ra quan điểm phân biệt giữa các khái niệm hiểu biết, suy luận và tư duy thống kê của học sinh. Trên cơ sở đó, đề xuất một số tác động sư phạm để rèn luyện hiểu biết, suy luận và tư duy thống kê cho người học với mục tiêu tăng cường tính ứng dụng và giá trị thực tiễn của Toán học trong cuộc sống.
Từ khóa: 
Training
statistical understanding
statistical reasoning
Statistical thinking
2018 mathematics programs
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Quyết định số 16/2006/ QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông.

[3] Watson, J. M, (1997), Assessing statistical literacy through the use of media surveys. In Gal, I. & Garfield, J., The assessment challenge in statistics education, Amsterdam, the Netherlands: International statistical institute/IOS Press.

[4] Rumsey, B. J, (2002), Statistical Literacy as a Goal for Introductory Statistics, Journal of Statistics Education [Online], Vol. 10, No. 3, www.amstat.org/publications/ jse/v10n3/rumsey2.html.

[5] Ben-Zvi, D. & Garfield, J., (2004), The challenge of developing Statistical literacy, reasoning and thinking, Kluwer academic publishers, printed in the Netherlands, pp. 3-15.

[6] Joan B. Garfield - Dani Ben-Zvi, (2008), Developing Students’ Statistical Reasoning, Springer.

[7] Garfield, J. & Gal, I, (1999), Teaching and Assessing Statistical Reasoning in Developing Mathematical Reasoning in Grades K-12, ed. L. Stiff, Reston, VA: National Council Teachers of Mathematics, pp. 207- 219.

[8] Hoàng Nam Hải, (2013), Phát triển năng lực suy luận thống kê cho sinh viên cao đẳng chuyên nghiệp, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Vinh.

[9] delMas, R. C., (2002), Statistical literacy, reasoning and learning: A commentary, Journal of Statistics Education [Online], Vol. 10, No. 3, www.amstat.org/publications/ jse/v10n3/delmas_intro.html.

[10] Lê Thị Hoài Châu, (2012), Dạy học Xác suất - Thống kê ở trường phổ thông

Bài viết cùng số