Thực trạng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua vận dụng mô hình giáo dục STEM trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông

Thực trạng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua vận dụng mô hình giáo dục STEM trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông

Chu Văn Tiềm chuvantiem@hpu2.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Đào Thị Việt Anh daothivietanh@hpu2.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục STEM là mô hình giáo dục hiện đại đã được quán triệt thực hiện đối với các môn học có liên quan trong Chương trình Giáo dục phổ thông (2018) nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng về: 1/ Sự cần thiết phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông; 2/ Các phương pháp dạy học giáo viên đã sử dụng để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh; 3/ Mức độ vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục STEM trong dạy học Hóa học; 4/ Mức độ cần thiết sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực tổ chức dạy học các chủ đề/bài học STEM để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh; 5/ Các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá giáo viên thường sử dụng trong quá trình tổ chức dạy học chủ đề/bài học STEM; 6/ Thuận lợi, khó khăn đối với giáo viên khi tổ chức dạy học chủ đề/bài học STEM trong môn Hóa học ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: 
STEM
Chemistry
Topics
Integrated
problem solving and creativity
Tham khảo: 

[1] Lê Xuân Quang, (6/2015), Giáo dục STEM - Một giải pháp trong xây dựng, phát triển Chương trình Giáo dục phổ thông sau năm 2015, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, tr.37-39.

[2] Yeping Li - Ke Wang - Yu Xiao - Jeffrey E. Froyd, (2020), Reasearch and Trends in STEM education: a systematic review of journal publications, International Journal of STEM Education. pp.1-16.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông, Chương trình tổng thể, Hà Nội.

[4] Nguyễn Thị Phương Thuý - Nguyễn Thị Sửu - Vũ Quốc Trung, (2016), Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học Hoá học hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi phía Bắc, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 61(1), tr.22 - 29.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số 3089/ BGDĐT-GDTrH về việc Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học, Hà Nội

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số 3280/ BGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, môn Hóa học, Hà Nội

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số 5512/ BGDĐT-GDTrH về việc triển xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, Hà Nội.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Công văn số 4612/ BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, Hà Nội

Bài viết cùng số