Thực trạng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng

Thực trạng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng

Nguyễn Đức Minh minhnd@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trung tâm học tập cộng đồng được thí điểm tại Việt Nam từ năm 1997 và đã nhanh chóng phát triển tại tất cả các địa phương trong toàn quốc. Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021, ở 10.555/10.753 đơn vị cấp xã, chiếm tỉ lệ 98,2% đã có trung tâm học tập cộng đồng. Nhiều trung tâm học tập cộng đồng với chức năng của mình trong những năm qua đã trở thành địa điểm phục vụ cho xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời của mọi người dân trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân trong cộng đồng và sự phát triển của chính trung tâm học tập cộng đồng. Bài viết trình bày thực trạng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng và đề xuất một số định hướng phát triển bền vững của trung tâm học tập cộng đồng trong giai đoạn tiếp theo.
Từ khóa: 
Community learning center
operational status of CLCs
orientations for the sustainable development of CLCs
Tham khảo: 

[1] UNESCO, (2009), Developing management information systems for Community Learning Centres: A Guidebook. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183534

[2] UNESCO (2013), Community Learning Center: AsiaPacific Regional Conference Report 2012.

[3] Thái Xuân Đào, (2000), Xây dựng mô hình thí điểm về trung tâm học tập cộng đồng cấp xã ở Nông thôn Miền Bắc. Đề tài cấp Bộ, mã số B99-49-79.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (8/2021), Tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục thường xuyên, Hà Nội.

[5] Rogers, A. (2019), Second-generation non-formal education and the sustainable development goals: operationalising the SDGs through community learning centres. International Journal of Lifelong Education, 38, 515 - 526. https://doi.org/10.1080/02601370.2019. 1636893.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Quyết định số 40/2010/ TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2014, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

[7] Nguyễn Đức Minh (chủ biên), Nguyễn Đăng Cúc, Dương Văn Hưng, (2017), Chuẩn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng, NXB Dân trí.

[8] Sakya, T. M. (1999), Bulletin No 9 Special Issue on role of Community Learning Center for the promotion of literacy and quality of life. Literacy Watch Committee of Nepal.

[9] Asmin, F. (2017), The model of Community Learning Center development: A case study of PKBM Assolahiyah in West Java Province. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, 6(2), 61-70.

[10] Akbar, Z. (2021), Community learning centre in improving disasters awareness through environmental education. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 683, No. 1, p. 012032). IOP Publishing

Bài viết cùng số