Dạy học tạo lập văn bản đa phương thức theo Chương trình Ngữ văn 2018

Dạy học tạo lập văn bản đa phương thức theo Chương trình Ngữ văn 2018

Phạm Thị Thanh Phượng phuongptt@vnu.edu.vn Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Văn bản đa phương thức là văn bản có sự phối hợp phương tiện ngôn ngữ và các phương tiện khác như kí hiệu, sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh, âm thanh, để cùng hướng tới phản ánh một ý nghĩa nào đó. Chương trình Ngữ văn 2018 đã đưa văn bản đa phương thức vào nội dung dạy học (bao gồm cả dạy tiếp nhận và tạo lập), đây là một điểm mới so với Chương trình Ngữ văn hiện hành (2006). Trong chương trình này, yêu cầu cần đạt về viết, nói văn bản đa phương thức chỉ xuất hiện ở một số lớp, giới hạn ở loại văn bản thông tin và nghị luận. Bài viết đưa ra những đề xuất mang tính khái quát về quy trình, biện pháp dạy học tạo lập văn bản đa phương thức theo Chương trình Ngữ văn 2018.
Từ khóa: 
multimodal text
teaching multimodal text creation
Philology curriculum in 2018
teaching Philology
teaching writing and speaking
Tham khảo: 

[1] Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), (2008), Làm văn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Ngữ văn 6, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục.

[4] Gunther Kress, G., & van Leeuwen, T, (2001), Multimodal Discourse - The Modes and Media of Contemporary Communication, Oxford University Press.

[5] Tannen, D., Hamilton, H.E., & Schiffrin, D, (2015), The Handbook of Discourse Analysis (Volume I), Blackwell Publishers Ltd, UK.

[6] Walsh, M., (2005), Reading visual and multimodal texts: how is “reading” different? In Diane Hansford (Ed.), Multiliteracies & English Teaching K-12 in the Age of Information & Communication Technologies 2004, Australian Literacy Educators’ Association.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn

[8] Trần Thị Ngọc, (2021), Dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong Chương trình Ngữ văn trung học cơ sở, Luận án tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[9] Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hiền, Lê Thị Minh Nguyệt, (2019), Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn Trung học cơ sở theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bài viết cùng số