Giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

Giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

Nguyễn Thị Việt Hà hantv@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong xu thế toàn cầu hoá, vấn đề giáo dục công dân toàn cầu đã và đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia. Việt Nam trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với mục tiêu đào tạo ra những công dân có phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Việc giáo dục công dân toàn cầu chính là góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Bài viết trình bày về mục tiêu giáo dục công dân toàn cầu Việt Nam, xác định những địa chỉ có khả năng giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học, trên cơ sở đó đề xuất định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả giáo dục công dân toàn cầu.
Từ khóa: 
Global citizenship
global citizenship education
Ethics education
primary education level
Tham khảo: 

[1] Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

[2] Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT.

[3] Lương Việt Thái, (02/2019), Chương trình Giáo dục phổ thông mới và vấn đề giáo dục công dân toàn cầu, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 14.

[4] Nguyễn Tuyết Nga (chủ biên) - Nguyễn Thị Việt Hà và cộng sự, (2018), Dạy học lớp 5 theo hướng phát triển năng lực học sinh, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Lương Việt Thái và cộng sự, Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam (Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2019 Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam), mã số: KHGD/16-20.ĐT.009.

[6] OXFAM, Education For Global Citizenship

[7] UNESCO, (2015), Global Citizenship Education.

Bài viết cùng số