Nghiên cứu xây dựng Chương trình học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Nghiên cứu xây dựng Chương trình học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Đỗ Thị Thanh Mỹ thanhmydhnv@gmail.com Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Số 36 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình học phần Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được xây dựng trên cơ sở lí luận và thực tiễn của trường theo hướng mở nhằm tạo điều kiện để sinh viên được lựa chọn các hoạt động, bảo đảm sự phù hợp với tâm - sinh lí lứa tuổi, quy luật phát triển thể chất của sinh viên, phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong học tập, rèn luyện thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục cũng như vận dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với đặc điểm của học phần, góp phần hỗ trợ hình thành, phát triển phẩm chất, nhân cách và năng lực của sinh viên.
Từ khóa: 
Hanoi University of Home Affairs
Physical education
course curriculum
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 14/2001/QĐBGD&ĐT ngày 03 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Giáo dục thể chất và y tế trường học.

[2] Thủ tướng Chính phủ, (2015), Nghị định số 11/2015/ NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2015 quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

[3] Bloom B. S, (1956), Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Thông tư số 07/2015/ TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 quy định về Kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà sinh viên đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Thông tư số 25/2015/ TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 quy định về Chương trình học phần Giáo dục thể chất thuộc các Chương trình đào tạo trình độ đại học.

[6] Lê Viết Khuyến, Tài liệu bồi dưỡng chuyên đề “Quản lí đào tạo và phát triển Chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ”.

[7] Phạm Viết Vượng, (2013), Lí luận và phương pháp dạy học đại học.

[8] Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, (2014). Quyết định số 583/QĐ-ĐHNV ngày 12 tháng 5 năm 2014 ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

Bài viết cùng số