Mô hình đảm bảo chất lượng bên trong xuất sắc - Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Mô hình đảm bảo chất lượng bên trong xuất sắc - Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Phạm Thị Tuyết Nhung pttnhung.hufl@hueuni.edu.vn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Hoàng Thuý Nga htnga@moet.gov.vn Bộ Giáo dục và Đào tạo 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Thủy nttthuy@moet.gov.vn Bộ Giáo dục và Đào tạo 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục đại học Việt Nam đã xây dựng một hệ thống bảo đảm chất lượng với ba thành phần chính: Bảo đảm chất lượng bên ngoài (EQA), bảo đảm chất lượng bên trong (IQA) và các cơ quan bảo đảm chất lượng (QA). Để công tác kiểm định chất lượng thực hiện tốt, các trường đại học đều xây dựng mô hình bảo đảm chất lượng bên trong theo các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tiêu chí kiểm định định hướng Đông Nam Á (AUN). Để quá trình thực hiện bảo đảm chất lượng bên trong trở nên thực chất hơn, kinh nghiệm quốc tế thường tích hợp các thực hành tốt vào mô hình bảo đảm chất lượng bên trong. Mô hình bảo đảm chất lượng bên trong theo định hướng AUN chỉ đưa ra các bước cơ bản và có các thông tin cơ bản về quá trình đánh giá và thực hiện nhưng chưa thể hiện được các thực hành tốt trong mô hình. Bài viết phân tích mô hình bảo đảm chất lượng xuất sắc của Hoa Kì và đưa ra các đề xuất để các trường đại học Việt Nam có thể tích hợp các thực hành tốt vào mô hình hiện tại, hỗ trợ quá trình thực hiện bảo đảm chất lượng bên trong thực chất và có tác động trực tiếp đến quá trình cải tiến chất lượng của trường đại học.
Từ khóa: 
Excellence in internal quality assurance
higher education
quality continuous improvement
Tham khảo: 

[1] Martin, M., (2018), Internal Quality Assurance: Enhancing higher education quality and graduate employability. (UNESCO Publishing).

[2] AUN-QA, (2016), AUN-QA manual for the implementation of the guidelines, Asian University Network- Quality Assurance, Retrieved from http://www.aunsec.org/pdf/ aunwebsite/02_AUNQAImplementationManual.pdf

[3] Fuller, M. B., Skidmore, S. T., Bustamante, R. M. & Holzweiss, P. C, (2015), Empirically exploring higher education cultures of assessment, The Review of Higher Education, 39(3), pp. 395–429.

[4] Cardoso, S., Rosa, M. J., Videira, P. & Amaral, A, (2019), Internal quality assurance: A new culture or added bureaucracy? Assessment & Evaluation in Higher Education, 44(2), pp. 249–262

[5] IIEP, (2017), The Effects of internal quality assurance on quality and employability: American International University - Bangladesh. International Institute for Educational Planning, UNESCO. Retrieved from https:// unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249495

[6] Jankowski, N. A., Timmer, J. D., Kinzie, J. & Kuh, G. D, (2018), Assessment that matters: Trending toward practices that document authentic student learning, Available at: http://www.learningoutcomesassessment. org/documents/NILOA2018SurveyReport.pdf (accessed 20 April 2019)

[7] Allen, M, (2004), Assessing academic programs in higher education. Boltan, MA, Anker Publishing Company, Inc.

[8] Do, Q. T. N, (2018), Current Perspectives on Internationalization of Quality Assurance at the Institutional Level, In L. T. Tran & S. Marginson (Eds.), Internationalization in Vietnamese Higher Education (Vol. 51, pp. 43–54). Cham: Springer International Publishing.

[9] Nguyen, Huu Cuong, (2017), Impact of International Accreditation on the Emerging Quality Assurance System: The Vietnamese Experience, Change Management: An International Journal.

[10] Robinson, C., Sanders, C., Hobbs, H., Demeter, E. & Singer Freeman, K, (2019), University of North Carolina at Charlotte: Using the EIA application as a catalyst for intentional improvement, Assessment Update, 31(1), pp.1–16.

[11] Stitt-Bergh, M. Wehlburg, C.M., Rhodes, T & Jankowski, N, (2019), Assessment for student learning and the public good, Change: The Magazine of Higher Learning, 51(2), pp. 43-46.

[12] Schoepp, K. & Tezcan-Unal, B. (2016), Examining the effectiveness of a learning outcomes assessment program: A four frames perspective, Innovative Higher Education, 42(4), pp. 305–319.

[13] Ndoye, A. & Parker, M. A, (2010), Creating and sustaining a culture of assessment, Planning for Higher Education, 38(2), pp. 28-39.

[14] Meredith G. F, (2013), Building and sustaining a culture of assessment: Best practices for change leadership, Reference Services Review, 41 (1), pp. 13-31.

[15] Baham, T. N, (2019), Assessment through shared governance at Mississippi State University, Assessment Update, 31(1), pp. 8–9.

[16] Banta, T., Palomba, C, (2015), Assessment essentials: Planning, implementing, and improving assessment in Higher Education, San Francisco, CA, Jossey-Bass.

[17] Astin, A.W. & Antonio, A.L, (2012), Assessment for excellence: The philosophy and practice of assessment and evaluation in higher education, 2nd edn (Maryland, Rowman &Littlefield Publishing Group. Inc.).

[18] Suskie, L,(2009), Assessing student learning: A common sense guide, 2nd edn, San Francisco, Jossey-Bass.

[19] Price, M., Carroll, J., O’Donovan, B. & Rust, C, (2011), If I was going there I wouldn’t start from here: A critical commentary on current assessment practice, Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(4), pp 479-492.

[20] Linse, A. R., (2017), Interpreting and using student ratings data: Guidance for faculty serving as administrators and on evaluation committees, Studies in Educational Evaluation, 54, pp. 94-106.

[21] Stanny, C. J. & Arruda, J. E, (2017), A comparison of student evaluations of teaching with online and paperbased administration, Scholarship of Teaching and Learning in Psychology, 3, pp. 198-207.

[22] Cook-Sather, A., Bovill, C. & Felten, P, (2014), Engaging students as partners in learning and teaching: A guide for faculty, John Wiley & Sons, Inc.

[23] Curtis, N. A, (2015), A new paradigm for improvement: Student-faculty partnership in learning outcomes assessment (Order No. 10809551), Available at: ProQuest Dissertations & Theses Global.

[24] Schen, M., Bostdorff, D., Johnson, M. & Singh, R, (2018), Lessons learned from using the value rubrics for the course-embedded departmental assessment, paper presented at General Education and Assessment: Foundations for Democracy, Philadelphia, USA, 15-17 February.

[25] McConnell, K. & Rhodes, T, (2017), On Solid Ground: A Preliminary Look at the Quality of Student Learning in the United States, Available at: https://www. luminafoundation.org/resources/on-solid-ground. (accessed 10 March 2019).

[26] Russell, J., & Markle, R, (2017), Continuing a culture of evidence: assessment for improvement, ETS Research Report Series, 2017(1).

[27] Fuller, M. B. & Skidmore, S. T, (2014), An exploration of factors influencing institutional cultures of assessment, International Journal of Educational Research, 65, pp. 9–21.

[28] National Institute for Learning Outcomes Assessment (NILOA), (2019), Framework in the field, Available at: http://learningoutcomesassessment.org/TFfield.htm (accessed 10 March 2019).

[29] Ministry of Education and Training (MOET), (2007), Decision No. 65/2007/QD-BGDDT promulgating regulations on standards for accreditation of universities, Hanoi: MOET

[30] Pham, X. T, (2013), Higher education quality assurance in Vietnam, Paper presented at the 2013 AQAN seminar and roundtable meeting

Bài viết cùng số