Đổi mới giáo dục ở Việt Nam từ tháng 9 năm 1945 và những nhiệm vụ đặt ra cho nền quốc học trong bối cảnh phát triển hiện nay

Đổi mới giáo dục ở Việt Nam từ tháng 9 năm 1945 và những nhiệm vụ đặt ra cho nền quốc học trong bối cảnh phát triển hiện nay

Đặng Quốc Bảo sockpul@gmail.com Viện Trí Việt 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phạm Minh Giản phamminhgian2004@gmail.com Trường Đại học Đồng Tháp 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Tăng Thái Thụy Ngân Tâm tttntam@dthu.edu.vn Trường Đại học Đồng Tháp 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của đất nước luôn là nhiệm vụ của nền giáo dục quốc gia. Kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 02 tháng 9 năm 1945, giáo dục Việt Nam trải qua ba cuộc đổi mới lớn, với các cuộc cải cách quan trọng góp phần đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, đáp ứng nguồn cung nhân lực cho phát triển đất nước. Bài viết trình bày ba cuộc đổi mới giáo dục bao gồm: Đổi mới giáo dục lần thứ nhất (1945) và với ba cuộc cải cách 1950, 1956, 1979; Đổi mới giáo dục lần thứ hai (từ cuối năm 1986 đến những năm đầu thế kỉ XXI); Đổi mới giáo dục lần thứ ba (từ tháng 11 năm 2013) gắn liền cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Từ đó, đề cập các nhiệm vụ cho nền quốc học Việt Nam trong tình hình mới.
Từ khóa: 
Education renovation
national education
education reform
Vietnamese education
Tham khảo: 

[1] Hồ Chí Minh, (10/10/1945), Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời số 43

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2013), Hỏi - Đáp về một số nội dung Đổi mới căn bản - toàn diện Giáo dục và Đào tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Tờ gấp giáo dục và đào tạo Việt Nam, https://moet.gov.vn/thong-ke/Pages/to-gap. aspx?ItemID=6638

[4] Nguyễn Bá Cường và nhiều tác giả, (2014), Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học, giáo dục và đào tạo, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Hồ Chí Minh Toàn tập, (2011), NXB Chính trị Quốc gia

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2013), Hỏi - Đáp về một số nội dung đổi mới căn bản - toàn diện giáo dục và đào tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[7] Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, (2016), Hệ Giá trị - Mục tiêu phát triển nhân cách người học của Hệ thống giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

Bài viết cùng số