Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo hướng phát triển năng lực ở các trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo hướng phát triển năng lực ở các trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Chí Dương chiduongtuetinh@gmail.com Trường Trung học phổ thông Tuệ Tĩnh Xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Trần Đại Nghĩa trandainghia158@gmail.com Trường Đại học Đồng Tháp 783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Tóm tắt: 
Từ xưa đến nay, người thầy luôn có một vị trí quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Người thầy giỏi không phải là người chỉ biết truyền đạt tri thức mà còn phải biết dẫn dắt, truyền cảm hứng cho học sinh, luôn coi trọng tri thức, ngoài việc dạy chữ còn phải dạy người. Đó là người truyền đạt kiến thức, là nhà giáo dục trong việc hình thành và giúp phát triển kĩ năng sống, đạo đức cho học sinh, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Hiện nay, trước yêu cầu của sự đổi mới khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế về giáo dục, đòi hỏi vai trò, vị trí, kiến thức, kĩ năng, thái độ của người thầy cần phải luôn đáp ứng trong nền giáo dục mới để đáp ứng theo sự phát triển. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo hướng phát triển năng lực ở các trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết.
Từ khóa: 
development
fostering
competence
teaching staff
high schools
Tham khảo: 

[1] Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (2004), Chỉ thị số 40- CT/TW về việc Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (14/6/2019), Luật Giáo dục, Luật số: 43/2019/QH14.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết số 29-NQ/ TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

[4] Chaudry, A. S, (August 14 th - 18 th, 2005), Knowledge sharing practices in Asian institutions: A multi-cultural perspective from Singapore, A paper presented at the World Library and Information Congress: 71th IFLA General Conference and Council, Oslo, Norway.

[5] Crowther, F., Kaagan, S.S., Ferguson., Hann, L, (2002), Developing teacher leader: Thousand Oaks, CA: Corwin Press Inc.

[6] Danielson, C, (2006), Teacher leadership that strengthens professionals practice. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development, Day, C., Harris.

[7] Barth, R.S, (1990), Improving schools from within: Teachers, parents, and principals can make a difference, San Francisco: Jossey-Bass.

[8] Fullan, M, (2008a), School leadership’s unfinished agenda. Education Week, 27(31), 31-36.

[9] Schumaker, G., Deckman, J., & Simieou, (2010), A principles’s dilemma: Instructional leader or manager, Academic Leadership 8(3), 1-5.

[10] Hellinger, P, (2005), Leading educational change: Reflections on the practice of instructional and transformational leadership, Cambridge Journal of Education, 33(3), 329-352.

[11] Jenkins, B, (2009), What it takes to be an instructional leader, Principal, 88(3), 34-37.

[12] Levine, A, (2005), Educating schools leaders: Education school project. Teacher’s College, Columbia University, www.edschools.org/pdf/Final313.pdf. Retreived on 20th July, 2010.

[13] Mulford, B, (2003), School leaders: Changing roles and impact on teacher and school effectiveness. A paper commissioned by the Education and Training Policy Division, OECD, for the activity attracting, developing and retraining effective teachers. www.oecd.org/data oecd/61/61/2635299.pdf. Retrieved on 21th July 2010.

[14] Omar Abdul Kareem & Khuan Wai Bing, (2005), Perkembangan professional guru secara berterusan: Perspektif pembangunan sumber manusia [Teacher continuous professional development: Human resource development perspective], Issues in Education, 28, p.131-141.

[15] Parkay, F.W., Hass, G., & Anctill, E. J, (2010), Curriculum leadership, Boston, MA.

[16] Stronge, J.H, (1988), A position in transition? Principal, 67(5), 32-33.

[17] Barth, R, (2001), Teacher Leader. Phi Delta Kappan, 82(6), 443-449.

[18] Suseela Malakolunthu, (2001), Principals’role in creating a supportive work climate for instructional improvement: A qualitative analysis, Monograph, National Institute of Educational Leadership & Management, Malaysia, No. 2, Wan Mohd. Zahid.

[19] Mohd Noordin, (July- Dec. 2009), “Learned paralysis”: The unintended consequences of the classroom process, ADEPT: Higher Education Leadership Research Bulletin, 13- 20.

Bài viết cùng số