Đề xuất mô hình quản trị đại học hướng đến cơ chế tự chủ đại học

Đề xuất mô hình quản trị đại học hướng đến cơ chế tự chủ đại học

Lê Chi Lan chilansgu.kt@gmail.com Trường Đại học Sài Gòn 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Quản trị đại học góp phần quan trọng mang đến sự thành công của một trường đại học. Đổi mới công tác quản lí theo hướng quản trị đại học sẽ đem đến những ảnh hưởng quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo của hệ thống giáo dục đại học. Bài viết trình bày cơ sở lí luận và quy trình nghiên cứu liên quan đến hoạt động quản trị đại học hướng đến cơ chế tự chủ đại học. Bên cạnh đó, bài viết đề xuất mô hình quản trị đại học theo cơ chế tự chủ liên quan đến các yếu tố như: Mục tiêu quản trị, nội dung quản trị, phương thức và nguồn lực quản trị của trường đại học. Qua mô hình đề xuất, bài viết tìm mối liên hệ giữa các yếu tố trong mô hình quản trị đại học theo hướng tự chủ giúp các trường đại học có thể quản trị các hoạt động tiến đến việc tự chủ đại học mang tính bền vững
Từ khóa: 
autonomy
autonomy mechanism
university governance
Tham khảo: 

[1] Ngô Tuyết Mai, (28-29/08/2012), Cải cách trong quản trị trường đại học công lập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo: Những điều Việt Nam có thể học hỏi từ thực tiễn trên thế giới, Hội thảo quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh

[2] Phan Văn Kha, (2017), Phân cấp quản lí dịch vụ giáo dục theo hướng tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, Hội thảo khoa học: Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục - đào tạo trong bối cảnh đổi mới giáo dục của Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam, Tây Ninh.

[3] Nguyễn Đông Phong - Nguyễn Hữu Huy Nhựt, (2013), Quản trị đại học và mô hình trường đại học khối Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, số 18.

[4] Phạm Thị Ly, (2012), Tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình: Quan hệ giữa Nhà nước, nhà trường và xã hội, Tạp chí Phát triển Khoa học công nghệ, tập 15, quyển 1.

[5] Mai Đăng Khoa, (2016), Đổi mới quản trị đại học theo hướng tự chủ tại trường đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.20 - 45.

Bài viết cùng số