PROPOSING A MODEL OF UNIVERSITY GOVERNANCE TOWARDS THE UNIVERSITY AUTONOMY MECHANISM

PROPOSING A MODEL OF UNIVERSITY GOVERNANCE TOWARDS THE UNIVERSITY AUTONOMY MECHANISM

Le Chi Lan chilansgu.kt@gmail.com Sai Gon University 273 An Duong Vuong, Ward 3, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
University administration contributes significantly to the success of a higher education institution. The reform of management based on university governance approach will contribute important effects to improve the training quality of the higher education system. The article examines the theoretical basis and the research process related to university governance activities towards the university autonomy mechanism. In addition, the article proposes a university governance model under the autonomy mechanism regarding several factors such as governance objectives, governance content, management methods and resources of the university. Through the proposed model, the article finds the relationship among these factors in the model of university governance based on autonomy to help the universities to manage their activities towards sustainable university autonomy
Keywords: 
autonomy
autonomy mechanism
university governance
Refers: 

[1] Ngô Tuyết Mai, (28-29/08/2012), Cải cách trong quản trị trường đại học công lập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo: Những điều Việt Nam có thể học hỏi từ thực tiễn trên thế giới, Hội thảo quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh

[2] Phan Văn Kha, (2017), Phân cấp quản lí dịch vụ giáo dục theo hướng tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, Hội thảo khoa học: Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục - đào tạo trong bối cảnh đổi mới giáo dục của Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam, Tây Ninh.

[3] Nguyễn Đông Phong - Nguyễn Hữu Huy Nhựt, (2013), Quản trị đại học và mô hình trường đại học khối Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, số 18.

[4] Phạm Thị Ly, (2012), Tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình: Quan hệ giữa Nhà nước, nhà trường và xã hội, Tạp chí Phát triển Khoa học công nghệ, tập 15, quyển 1.

[5] Mai Đăng Khoa, (2016), Đổi mới quản trị đại học theo hướng tự chủ tại trường đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.20 - 45.

Articles in Issue