ASSESSMENT OF SPECIFIC COMPETENCY FOR SCIENCE SUBJECT IN PRIMARY SCHOOLS UNDER THE 2018 GENERAL EDUCATION CURRICULUM

ASSESSMENT OF SPECIFIC COMPETENCY FOR SCIENCE SUBJECT IN PRIMARY SCHOOLS UNDER THE 2018 GENERAL EDUCATION CURRICULUM

Doan Thi Ngan ngandt.ncs@hcmute.edu.vn Ho Chi Minh City University of Technology and Education No. 01 Vo Van Ngan, Thu Duc city, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
Developing students’ competencies is one of the major goals of renovation in the 2018 General education curriculum. In order to evaluate the competency development of students, it is important to conduct a competency assessment. In current reality, the General education curriculum as well as the 4th and 5th grade science curriculum issued under Circular No. 32/2018/TT-BGDDT has only provided the general qualities and competencies as well as competencies specific to the science subject. Although materials on fostering, evaluating, and assessing primary school students with an orientation towards developing qualities and competencies for the science subject (Module 3.9, 2020) have determine the levels of competencies, they remain relatively vague. Therefore, it requires to develop the levels of competency assessment, specifically the specific competencies of the science subject in primary school, making the assessment of students’ competencies become easy, accurate, and objective.
Keywords: 
Science subject
primary schools
assessment levels
specific competency
Refers: 

[1] Weinert F.E, (2001), Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eineumstrittene, Selbstverstondlichkeit, In F. E. Weinert (eds), Leistungsmessung in Schulen, Weinheim und Basejl: Beltz Verlag.

[2] OECD, (2002), Definition and Selection of Competencies: Theocretica and Conceptual Foundation.

[3] L’Education, Q.-M. de, (2004), Québec Education Program, Secondary School Education.

[4] Hoàng Phê, (2012), Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, NXB Từ điển Bách Khoa.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/11/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.

[6] Nguyễn Thị Lan Phương (chủ biên), (2016), Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/11/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Khoa học ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.

[8] Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3.0, (2020), Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Khoa học.

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (04/9/2020), Thông tư 27/2020/ TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh Tiểu học.

Articles in Issue