ORGANIZING THE ACTIVITIES OF TEACHING SOME MATHEMATICS TOPICS IN THE DIRECTION OF STEM EDUCATION IN HIGH SCHOOLS

ORGANIZING THE ACTIVITIES OF TEACHING SOME MATHEMATICS TOPICS IN THE DIRECTION OF STEM EDUCATION IN HIGH SCHOOLS

Pham Nguyen Hong Ngu phamhongngu@gmail.com Quang Nam University 102 Hung Vuong, Tam Ky city, Quang Nam province, Vietnam
Summary: 
STEM education plays an important role in shaping and developing students with necessary skills for global citizens such as problem-solving skills, teamwork skills, and presentation skills. This is one of the new research directions, which is receiving a lot of attention from ministries, branches and educational managers. The implementation of STEM education in individual subjects is a difficult issue. This article discusses the STEM education as well as the methods of teaching the specific STEM topics in Mathematics at high schools in the direction of a STEM approach.
Keywords: 
STEM education
Mathematics Teaching
Mathematics education.
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Tài liệu tập huấn “Xây dựng và thực hiện các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học”.

[4] Đoàn Ánh Dương, Dạy học một số chủ đề môn Toán lớp 12 trung học phổ thông theo định hướng giáo dục STEM, Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

[5] Trần Đăng Khải, Dạy học một số chủ đề Toán 9 trung học cơ sở theo định hướng giáo dục STEM, Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

[6] Nguyễn Thanh Nga (chủ biên) - Phùng Việt Hải - Nguyễn Quang Linh - Hoàng Phước Muội, (2019), Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

[7] Phạm Nguyễn Hồng Ngự, (2020), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh qua khai thác các chức năng của tình huống thực tiễn trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ khoa học, Trường Đại học Vinh.

[8] https://www.teachengineering.org/curriculum/browse?collection=Lessons.

[9] https://www.math-only-math.com/

Articles in Issue