SOME SOLUTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF TRAINING AT MILITARY SCHOOLS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

SOME SOLUTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF TRAINING AT MILITARY SCHOOLS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

Nguyen Quang Binh binhcnxhkh@gmail.com Political University - Ministry of National Defence Hamlet 6, Thach Hoa Commune, Thach That District, Hanoi, Vietnam
Summary: 
On the basis of the Politburo’s Resolution No.52-NQ/TW “On a number of guidelines and policies to actively participate in the Fourth Industrial Revolution”, the article focuses on clarifying the impact of the fourth industrial revolution to the training in the Vietnam People’s Army. This revolution has created many opportunities, and at the same time placed very high demands on the task of education and training at military schools. Based on an overview of the current quality of training at military schools today, the author proposes four main solutions to keep improving the quality of military training in order to access and utilize the achievements of the fourth industrial revolution.
Keywords: 
Industrial Revolution
quality
Training
school
military
Refers: 

[1] Bộ Chính trị, (2019), Nghị quyết số 52-NQ/TW về Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Hà Nội

[2] Bộ Quốc phòng, (2017), Thông tin chuyên đề về Một số vấn đề về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Hà Nội

[3] Bộ Quốc phòng, (2016), Điều lệ công tác nhà trường quân đội nhân dân Việt Nam, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

[4] Bộ Quốc phòng, (2013), Chiến lược Phát triển giáo dục, đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2013), Nghị quyết số 29-NQ/ TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Articles in Issue