APPLYING HO CHI MINH’S THOUGHTS, MORALS AND STYLE IN EDUCATING MANAGEMENT STAFF AND TEACHERS

APPLYING HO CHI MINH’S THOUGHTS, MORALS AND STYLE IN EDUCATING MANAGEMENT STAFF AND TEACHERS

Nguyen Van Trang trangcdspvt@yahoo.com.vn Ba Ria - Vung Tau College of Education 689 Cach mang Thang 8, Ba Ria city, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam
Summary: 
Education as well as the management staff and teachers received a lot of focus from Ho Chi Minh. In order to meet the requirements of basic and comprehensive education innovation, the demands of the new general education program and the current situation of management staff and teachers, it is necessary to apply Ho Chi Minh’s thoughts, morals and style in educating management staff and teachers.
Keywords: 
Hồ Chí Minh
thoughts
morals
style
Education
managers
Teachers
Refers: 

[1] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 10, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[2] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, tập 12, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[5] Hồ Chí Minh, (1995), Toàn tập, tập 4, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[6] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 9, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân, Hà Nội.

[8] https://baonghean.vn/

[9] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, tập 11, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[10] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 15, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Articles in Issue