EDUCATING STUDENTS ABOUT VIETNAM’S TRADITIONAL CULTURAL VALUES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL INTEGRATION

EDUCATING STUDENTS ABOUT VIETNAM’S TRADITIONAL CULTURAL VALUES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL INTEGRATION

Nguyen Thi Thu Huyen ntthuyen@isvnu.vn Vietnam National University, Hanoi 144 Xuân Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Traditional cultural values are considered to be the meaningful and positive values as well as the potential motivation for the development of any nation. These values have been shaped, conserved and passed to a lot of generations. This article summarizes the different viewpoints of many researchers about Vietnam’s traditional cultural values and these values in the context of international integration. In addition, this article proposes four core traditional cultural values which students should be educated about, including: patriotism, solidarity, kindness along with diligence and creation at work. The article confirms that educating students about traditional cultural values is significant for the stable development of our country.
Keywords: 
Traditions
cultural values
traditional cultural values
international integration
Refers: 

[1] Phan Huy Lê - Vũ Minh Giang (Chủ biên), (1994), Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay, Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.07, đề tài KX07-02, tập I, Hà Nội.

[2] Trần Văn Giàu, (1987), Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

[3] Nguyễn Quang Ngọc, (2007), Tiến trình lịch sử Việt Nam, tái bản lần thứ 7, tr.398, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Nguyễn Hồng Phong, (1999), Văn hóa phát triển, in trong Lê Quang Trang - Nguyễn Trong Hoàng (tuyển chọn và giới thiệu), Những vấn đề văn hóa Việt Nam hiện đại, tr.184-189, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[5] Nguyễn Trọng Chuẩn, (2004), Hội nhập quốc tế: Cơ hội và thách thức đối với gí trị truyền thống trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay, Tạp chí Triết học, số 8.

[6] Hoàng Chí Bảo, (2009), Hệ giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập, Tạp chí Cộng sản, số 7 (175).

[7] Phạm Minh Hạc - Nguyễn Khoa Điềm, (2003), Về phát triển văn hóa và xây dựng con người thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[8] Nguyễn Trọng Chuẩn - Phạm Văn Đức - Hồ Sĩ Quý, (2002), Tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[9] Võ Văn Thắng, (2006), Nhân ái - “Một giá trị văn hóa truyền thống cần kế thừa và phát huy trong việc xây dựng lối sống ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Triết học, số 7, tr.182.

[10] Hà Thị Thùy Dương, (2015), Bàn thêm về các giá trị văn hóa tinh thần truyền thống của Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo Hệ giá trị Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Articles in Issue