THE IMPACT OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 ON THE DEVELOPMENT OF VIETNAM’S HUMAN RESOURCES

THE IMPACT OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 ON THE DEVELOPMENT OF VIETNAM’S HUMAN RESOURCES

Ho Ngoc Khuong khuonghn.hn@gmail.com Hanoi University of Home Affairs 2 in Ho Chi Minh City 181 Le Duc Tho, ward 17, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
Under the impact of the Fourth Industrial Revolution, many automated machines will replace people, this means that human resources need to equip themselves appropriate skills and knowledge to meet the public requirements. From the theoretical analysis of the impact of industrial revolution 4.0 to the development of human resources, this paper aims to analyze the opportunities and challenges leading to the impacts of digital economy on these human resources before figuring out some viable solutions to overcome those impacts on developing the human resources in the integration period.
Keywords: 
Industrial revolution 4.0
human resources
Refers: 

[1] C.Mác và Ph. Ăng-ghen, (1993), Toàn tập, tập 23, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[2] Klaus Schwab, (2016), The Fourth Industrial Revolution.

[3] Sriyan, D. S, (1997), Human resources development for competitiveness: A priority for employers, ILO Workshop on Employers’ Organizations in Asia-Pacific in the Twenty-First Century, Turin, Italy

[4] Erik Brynjolfsson - Andrew McAfee, (2014), The Second Machine Age: Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologie

[5] Melanie Arntz - Terry Gregory - Ulrich Zierahn, (2016), The risk of Automation for Jobs in OECD countries

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[7] Tổng cục Thống kê, https://gso.gov.vn/default.aspx?tabid =382&idmid=2&ItemID=19362.

[8] Viện Khoa học Lao động và Xã hội, (2019), Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 23

[9] Tổng cục Thống kê, https://www.gso.gov.vn/default. aspx? tabid=382&idmid=2&ItemID=19315.

[10] Ban Chấp hành Trung ương, (2019), Nghị quyết số 52- NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Hà Nội

[11] Ban Thư kí ASEAN, (2018), Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng của ASEAN đối với Cách mạng công nghiệp 4.0.

[12] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[13] Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), (2018), Báo cáo về Sự sẵn sàng cho nền sản xuất tương lai

[14] Tổng cục Thống kê, (2019), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2014 đến quý III năm 2019, Hà Nội.

Articles in Issue