THE RETROGRADE TEACHER MORALITY IN CURRENT CONTEXT: SITUATION, CAUSES AND RECOMMENDATIONS

THE RETROGRADE TEACHER MORALITY IN CURRENT CONTEXT: SITUATION, CAUSES AND RECOMMENDATIONS

Nguyen Hung Vuong Philosophy.hv.ud@gmail.com College of International Cultural Exchange, Central China Normal University 152 Luoyu Avenue, Wuhan, Hubei, 430079 P.R. China
Phung Thi Thuy Tin thuytinh13sgc@gmail.com Nguyen Thien Thuat Secondary School Hoa Xuan, Cam Le, Danang, Vietnam
Summary: 
In Vietnam, teacher morale has been on the decline across the country as professional ethics violation cases have increased in terms of both quantity and severity. As a consequence, teacher morale has been a matter of concern for both administrators and scholars. Yet, no effective measures have been implemented. Accordingly, this paper studies reasons for declining teacher morale in Vietnam nowadays, then proposes four recommendations to strengthen and improve professional ethics for Vietnamese teachers all over the country.
Keywords: 
Teacher
teacher morale
ethical violation
educational policy
Refers: 

[1] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, Tập 8, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[2] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, Tập 9, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Hoàng Anh (Chủ biên), (2013), Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào đào tạo đại học hiện nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (1996), Định hướng giáo dục giá trị đạo đức trong các trường đại học, Kỉ yếu hội thảo, Hà Nội.

[5] Ngô Văn Hà, (2013), Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[6] Phạm Minh Hạc, (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỉ XXI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[7] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, Tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[8] Nguyễn Văn Lê, (2009), Học sinh, sinh viên với văn hóa đạo đức trong ứng xử xã hội, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[9] Hà Thế Ngữ (chủ biên), (1990), Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội

[10] Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2018), Luật Giáo dục (sửa đổi), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Articles in Issue