SOLUTIONS FOR DEVELOPING PROFESSIONAL GROUP LEADERS AT PRIMARY SCHOOLS BASED ON THE COMPETENCY APPROACH

SOLUTIONS FOR DEVELOPING PROFESSIONAL GROUP LEADERS AT PRIMARY SCHOOLS BASED ON THE COMPETENCY APPROACH

Phung Quang Duong duongpq.dhv@gmail.com Vinh University 182 Le Duan, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Summary: 
On the basis of confirming the important role of professional group leaders at primary schools, the paper proposes five solutions to improve the quality of these professional leaders based on competence approach, including: Planning to develop the professional team leaders at primary level under the local educational development needs and the abilities of each teacher; Building a team of core professional leaders in primary schools; Organizing the training of professional group leaders according to the capacity framework; Evaluating the competence of these leaders on the capacity framework; Creating a favorable environment for them to promote and develop their professional competence.
Keywords: 
Professional group leader
team development
a competency approach
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Điều lệ trường Tiểu học, ban hành theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, ban hành theo Thông tư số: 14/2018/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[3] Đỗ Văn Đoạt, (2015), Những kĩ năng lãnh đạo, quản lí cần thiết của tổ trưởng chuyên môn, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[4] Vũ Thị Mai Hường, (2015), Tổ trưởng chuyên môn phát triển chương trình nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Trần Kiểm, (2015), Năng lực của tổ trưởng chuyên môn trong nhà trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

Articles in Issue