PROMOTING THE ROLE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT STAFFS IN MILITARY SCHOOLS TO MEET THE REQUIREMENTS OF RENOVATION, AIMING AT IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION AND TRAINING IN THE CURRENT PERIOD

PROMOTING THE ROLE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT STAFFS IN MILITARY SCHOOLS TO MEET THE REQUIREMENTS OF RENOVATION, AIMING AT IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION AND TRAINING IN THE CURRENT PERIOD

Tran Van Hoan vanhoan.hvhc@gmail.com Military Academy of Logistics Alley 68 Ngoc Thuy, Long Bien, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Educational management staffs play an vital role and are the core force participating in the formulation of the guidelines, policies, schemes and strategies for educational renovation. They are also an enforcement force that impelents tasks, undertakes resolutions for renovation and improves the quality of education and training of Military academies. At present, with the requirements of military construction missions and the tasks of “basic and comprehensive education innovation”, it is necessary to continuously improve the sense of self-awareness, morale and morality, responsibility; be proactively creative and overcome difficulties to fulfill the duties of the educational management, contributing to the successful implementation of education - training and school construction to build up Military schools as a strong and comprehensive organization.
Keywords: 
Educational management staffs
education management
management staffs
education- training
Refers: 

[1] Bộ Chính trị, (2004), Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hà Nội

[2] Bộ Chính trị, (2012), Kết luận số 24-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Hà Nội.

[3] Bộ Chính trị, (2019), Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23 tháng năm 2019 của Bộ Chính trị về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Hà Nội.

[4] Bộ Quốc phòng, (2011), Quy hoạch phát triển nhân lực trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Ban hành kèm theo Quyết định số 4861/QĐ-BQP ngày 16 tháng 12 năm P011.

[5] Bộ Quốc phòng, (2013), Chiến lược Phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011-2020, Ban hành kèm theo Quyết định số 2523/QĐ-BQP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hà Nội.

[6] Bộ Quốc phòng, (2016), Điều lệ công tác nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam, NXB Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội.

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[8] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2018), Nghị quyết 26- NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Hà Nội.

[9] Thủ tướng Chính phủ, (2013), Chiến lược Phát triển Giáo dục 2011-2020, Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.

[10] Thủ tướng Chính phủ, (2019), Quyết định số 89/QĐ-TTg Ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030, Hà Nội.

[11] Quân ủy Trung ương, (2012), Nghị quyết 769-NQ/QUTW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”.

[12] Quân ủy Trung ương, (2019), Nghị quyết số 109-NQ/ QUTW ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Quân ủy Trung ương về Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hà Nội.

[13] Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 5, 6, 9, 11, (2011), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

Articles in Issue