EDUCATION ON SCHOOL CULTURE FOR STUDENTS AT HANOI UNIVERSITY OF HOME AFFAIRS

EDUCATION ON SCHOOL CULTURE FOR STUDENTS AT HANOI UNIVERSITY OF HOME AFFAIRS

Do Khanh Nam dokhanhnampgdbt@gmail.com Hanoi University of Home Affairs 36 Xuân La, Tay Ho, Hanoi, Vietnam
Summary: 
School culture education is an important task in schools today, especially in universities, which train high quality human resources for society. Under the educational approach, the article introduces the concepts of culture, school culture, and school cultural education. At the same time, the article focuses on analyzing and assessing the status of school cultural education for students at Hanoi University of Home Affairs. This result is the basis for proposing measures of school cultural education for students in the current period.
Keywords: 
School culture
school culture education
lecturers
students
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Trần Quốc Vượng (chủ biên), (2005), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội

[4] Nguyễn Khắc Hùng (chủ biên) - Phạm Minh Hạc, (2012), Văn hóa và văn hóa học đường: Giáo dục giá trị xây dựng văn hóa học đường, NXB Thanh niên.

[5] Thái Duy Tuyên, (2010), Tìm hiểu tư tưởng ở đời và làm người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[6] Phạm Ngọc Trung, (2011), Văn hóa và phát triển từ lí luận đến thực tiễn, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

[7] Sách Hồ Chủ tịch bàn về giáo dục, (1962), NXB Giáo dục, Hà Nội.

Articles in Issue