Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế một số trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế một số trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái

Nguyễn Thị Nga* nguyennga.vnies@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 4 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Bùi Thị Thanh Trúc thanhtructgb@gmail.com Lớp mẫu giáo độc lập Làng Nắng 115/4 Lê Đức Thọ, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển các kĩ năng ngôn ngữ, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Sử dụng trò chơi có ứng dụng công nghệ thông tin để trẻ làm quen với chữ cái sẽ hấp dẫn trẻ hơn các trò chơi truyền thống. Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, trò chơi được thiết kế theo hướng này không chỉ thúc đẩy sự phát triển toàn diện, đáp ứng được nhu cầu học qua chơi của trẻ mà còn góp phần nâng cao hơn năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên mầm non. Trong bài viết này, tác giả phân tích một số vấn đề lí luận chung và khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái ở một số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thiết kế trò chơi cho trẻ làm quen với chữ cái là cần thiết và nên được xem là một trong những con đường bảo đảm công bằng giáo dục, góp phần thực hiện Quyền trẻ em. Tuy nhiên, thực tiễn việc ứng dụng, lựa chọn, thiết kế trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái vẫn còn những bất cập. Dựa trên kết quả khảo sát, nghiên cứu đã thiết kế một số trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ làm quen với chữ cái theo quy trình các bước cụ thể với các hướng dẫn chi tiết, giúp giáo viên dễ thực hiện. Qua các trò chơi cụ thể, trẻ được tương tác với nhau, với phương tiện công nghệ để làm quen với chữ cái như: ghép hình với chữ, nghe và nhận diện âm thanh của chữ cái… Điều này tạo động lực và sự tự tin, kích thích sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ, tạo nền tảng vững chắc chuẩn bị cho việc học đọc và viết ở lớp 1.
Từ khóa: 
Information technology
games
game design
get familiar with letters
5-6 years old.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (08/10/2018), Thông tư số 26/2018/TTBGDĐT ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Chương trình Giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam

[3] Cambridge Dictionary (n.d.), Retrieved from https:// dictionary.cambridge.org/dictionary/english/letter.

[4] Cambridge Dictionary (n.d.), Information technology, Retrieved 02 27, 2023, https://dictionary.cambridge. org/vi/dictionary/english/information-technology.

[5] Center for early literacy learning (n.d), Retrieved from http://earlyliteracylearning.org/cellpract_parent/ toddler/collections/CELL_Todd_Symb_Let.pdf.

[6] Đinh Hồng Thái (chủ biên) - Trần Thị Mai, (2008), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, tr.146.

[7] Đinh Hồng Thái, (2010), Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Đinh Hồng Thái - Trần Thị Mai, (2008), Giáo trình Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, NXB Giáo dục, tr.29-30

[9] Lê Bích Ngọc, (2015), 135 Trò chơi giúp trẻ mẫu giáo làm quen với chữ cái, NXB Giáo dục Việt Nam

[10] Early Childhood National centers, (2017), Head Start, Retrieved from. https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/ default/files/pdf/no-search/pla-alphabet-knowledge-early-writing.pdf

[11] UNESCO, (2003), Developing and using indicators of ICT use in education, Retrieved from UNESCO Digital Library: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf000 0131124?posInSet=1&queryId=ba768db8-47ed-4e4d-a2ec-fc4364ff02df

[12] Wallace, S, (2009), A Dictionary of Education, Oxford University Press, doi:10.1093/ acref/9780199212064.001.0001.

Bài viết cùng số