Bài học từ Hàn Quốc và một số định hướng phát triển chương trình, học liệu giáo dục dành cho học sinh khuyết tật Việt Nam

Bài học từ Hàn Quốc và một số định hướng phát triển chương trình, học liệu giáo dục dành cho học sinh khuyết tật Việt Nam

Lê Thị Tâm* letamht@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 62 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Kim Hoa hoantk@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 62 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 4 (SDG4) trong Chương trình nghị sự Phát triển bền vững toàn cầu năm 2030: Đảm bảo một nền giáo dục hòa nhập, bình đẳng, chất lượng và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong đó có trẻ khuyết tật là một mục tiêu thách thức trong bối cảnh hiện tại. Trong đó, đảm bảo chương trình và học liệu giáo dục phù hợp, đầy đủ là điều kiện quan trọng góp phần thực hiện tốt mục tiêu nói trên. Bài viết đề cập những bài học từ giáo dục đặc biệt của Hàn Quốc đến một số định hướng phát triển chương trình và học liệu giáo dục cho học sinh khuyết tật Việt Nam.
Từ khóa: 
orientation
educational program development
educational materials
pupils with disabilities
Vietnam.
Tham khảo: 

[1] Tổng cục Thống kê, (2019), Báo cáo Điều tra quốc gia về người khuyết tật 2016, NXB Tổng cục Thống kê.

[2] Tổng cục Thống kê, (2019), Tổng Điều tra quốc gia về người khuyết tật Việt Nam 2016, NXB Tổng cục Thống kê.

[3] Quốc hội, (2018), Báo cáo giám sát thi hành Luật giáo dục của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên Nhi đồng.

[4] Lê Văn Tạc, (2022), Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật, Nhiệm vụ cấp Bộ B2020 -VKG- 01NV.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT Chương trình Giáo dục phổ thông.

[6] Quốc hội, (2010), Luật Người khuyết tật.

[7] Bộ Bài giảng của các chuyên gia Giáo dục đặc biệt Hàn Quốc thuộc “Dự án nâng cao năng lực giáo dục đặc biệt cho Trung tâm giáo dục đặc biệt Quốc gia”, (2021), Dự án hợp tác công tư Chương trình hợp tác xã hội dân sự do KOICA tài trợ.

[8] Bộ Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, (2015), Chương trình cơ bản và Sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 (tiếng Hàn) dành cho học sinh khuyết tật. Seoul: Gyo wyuk win jeok ja wueon bu.

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2022), Thông tư số 20/2022/ TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Bài viết cùng số