THE CURRENT SITUATION OF DEVELOPING THE COMPETENCES OF BUILDING A CHEMICAL EDUCATION PLAN FOR TEACHERS IN HIGH SCHOOLS

THE CURRENT SITUATION OF DEVELOPING THE COMPETENCES OF BUILDING A CHEMICAL EDUCATION PLAN FOR TEACHERS IN HIGH SCHOOLS

Dao Thi Viet Anh daothivietanh@hpu2.edu.vn Hanoi Pedagogical University 2 No.32, Nguyen Van Linh street, Xuan Hoa ward, Phuc Yen city, Vinh Phuc province, Vietnam
Chu Van Tiem chuvantiem@hpu2.edu.vn Hanoi Pedagogical University 2 No.32, Nguyen Van Linh street, Xuan Hoa ward, Phuc Yen city, Vinh Phuc province, Vietnam
Summary: 
Building a school education plan towards the development of learners’ competencies is one of the important and urgent tasks posed for teachers in the teaching process in order to meet the requirements of innovating general education in Vietnam today. This article focuses on clarifying the current situation on: 1/ The need to develop competence in building Chemistry education plans for high school teachers; 2/ Steps to build school education plans in Chemistry; 3/ The necessity of some measures to design school education plans in Chemistry; 4/ The need to use a number of active teaching methods to organize the teaching of topics/ lessons in the Chemistry education plans in the direction of developing capacity for students; 5/ The forms and methods of teacher assessment often used in the process of organizing the implementation of school education plans in Chemistry.
Keywords: 
Chemistry
school education plan
competence development
topic
Integration
STEM
Refers: 

[1] Đào Thị Việt Anh - Chu Văn Tiềm, (2017), Phát triển Chương trình môn Hóa học trường phổ thông, NXB Công an Nhân dân

[2] Trần Công Phong - Nguyễn Thị Hồng Vân và cộng sự, (2016), Xu thế phát triển Chương trình Giáo dục phổ thông trên thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2013), Công văn 791/HD/ BGDĐT Hướng dẫn thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường, Hà Nội

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Công văn số 4612/ BGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017- 2018, Hà Nội.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số 3414/ BGDĐT-GDTrH, về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD trung học năm học 2020 – 2021, Hà Nội.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số 5512/ BGDĐT-GDTrH về việc Triển xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, Hà Nội.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Tài liệu tập huấn Xây dựng chuyên đề dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Lưu hành nội bộ), Hà Nội.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số 3280/ BGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, môn Hóa học, Hà Nội.

[9] Đỗ Hương Trà (chủ biên), (2015), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, Quyển 1, Khoa học tự nhiên, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Hoá học, Hà Nội.

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số 3089/ BGDĐT-GDTrH về việc Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học, Hà Nội

[12] Nguyễn Thanh Nga - Phùng Việt Hải - Nguyễn Quang Linh - Hoàng Phước Muội, (2018), Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Articles in Issue