Thiết kế, tổ chức một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán lớp 5

Thiết kế, tổ chức một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán lớp 5

Lê Thị Thu Hương lethithuhuong@dhsptn.edu.vn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 20 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Kim Ngọc kimngocnvx@gmail.com Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 20 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Tóm tắt: 
Một trong những điểm mới nổi bật của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là lần đầu tiên ở Tiểu học xuất hiện một hoạt động giáo dục bắt buộc - hoạt động trải nghiệm. Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở Trung học cơ sở và Trung học phổ thông là các hoạt động giáo dục bắt buộc được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12. Trên cơ sở các nội dung cốt lõi của học tập kinh nghiệm cổ điển, mô hình và lí thuyết học tập kinh nghiệm, bài báo đã đưa ra quy trình thiết kế tổ chức các hoạt động trải nghiệm, đề xuất một số gợi ý trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán lớp 5 ở trường tiểu học.
Từ khóa: 
Expriential
expriential activities
Maths
5th Grade
primary school
Tham khảo: 

[1] Đào Thị Minh Ngọc - Nguyễn Thị Hằng, (2018), Học tập trải nghiệm - Lí thuyết và vận dụng vào thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn học ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 433, tr.36-40.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông và mô hình phổ thông gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương, Kỉ yếu hội thảo.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Chương trình Giáo dục Tiểu học, Ban hành theo Quyết định 16/2006/QĐBGDĐT.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018.

[6] Vũ Quốc Chung (Chủ biên), (2007), Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học, Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng, Đại học Sư phạm, NXB Giáo dục, Hà Nội

[7] Trần Ngọc Lan, (2009), Thực hành phương pháp dạy học toán ở tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Trần Thị Gái, (2017), Vận dụng mô hình trải nghiệm của David Kolb để xây dựng chu trình hoạt động trải nghiệm trong dạy học sinh học ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 3, tr.1-6

[9] Tưởng Duy Hải (Chủ biên), (2017), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Toán - Trung học cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[10] Đinh Thị Kim Thoa, (2014), Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, góc nhìn từ lí thuyết và học từ trải nghiệm, Kỉ yếu hội thảo về hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh phổ thông.

[11] Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, (2019), Hướng dẫn thực hiện Chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Tài liệu tập huấn.

Bài viết cùng số