Một số đề xuất cho lựa chọn mô hình kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam

Một số đề xuất cho lựa chọn mô hình kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam

Lê Huy Tùng tung.lehuy@hust.edu.vn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Kiểm định chất lượng giáo dục là một giải pháp chủ yếu và quan trọng trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Giáo dục đại học là nguồn cung cấp lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Vì vậy, hoạt động kiểm định chất lượng càng đóng vai trò quan trọng. Trên thế giới, hoạt động này đã được quan tâm từ rất lâu. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn mới tại Việt Nam. Những quy định đầu tiên về kiểm định chất lượng giáo dục đã được Quốc hội thông qua trong Luật Giáo dục năm 2005. Từ đó đến nay, Việt Nam đã hai lần thay đổi về mô hình kiểm định chất lượng giáo dục. Bài báo đề xuất một mô hình kiểm định chất lượng giáo dục đại học phù hợp với giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: 
Education quality assurance
education quality accreditation
Assessment
Recognized
higher education
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Hữu Cương, (2017), Một số kết quả đạt được của kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và kế hoạch triển khai trong tương lai, Tạp chí Quản lí Giáo dục, quyển 9, số 8, tr.7-14.

[2] Nguyễn Đức Chính, (2002), Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] Hassan Al-Haj Ibrahim, (2014), Quality Assurance and Accreditation in Education, Open Journal of Education, vol. 2, tr.106-110, DOI: 10.12966/oje.06.06.2014.

[4] Trần Khánh Đức, (2014), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam.

[5] Lê Vinh Danh, (2006), Một số vấn đề lí luận về đảm bảo chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học, Kỉ yếu Hội thảo “Đảm bảo chất lượng trong đổi mới giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

[6] Neeta Baporikar, (2014), Handbook of Research on Higher Education in the MENA Region: Policy and Practice, IGI Global.

[7] El-Khawas - Elaine, (2001), Accreditation in the United States: origins, developments and future prospects, International Institute for Educational Planning 7-9 rue Eugène - Delacroix, 75116, Paris.

[8] Accreditation group, (2019), Accreditation Handbook, U.S. Department of Education.

[9] Bùi Võ Anh Hào, (2015), Xây dựng hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, số 26(36), tr.103-109.

Bài viết cùng số