Đổi mới và nâng cao kiến thức, vai trò của giáo viên khi áp dụng phương pháp Học cộng tác trong giảng dạy tiếng Anh tại một trường đại học Việt Nam

Đổi mới và nâng cao kiến thức, vai trò của giáo viên khi áp dụng phương pháp Học cộng tác trong giảng dạy tiếng Anh tại một trường đại học Việt Nam

Nguyễn Thị Bích Thủy bichthuyhuevn@yahoo.com Viện Ngoại ngữ - Đại học Bách khoa Hà Nội Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Hiện nay, nhu cầu học ngoại ngữ tiếng Anh tại Việt Nam đang gia tăng. Đặc biệt, tiếng Anh của sinh viên cần được nâng cao để đáp ứng xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Vì thế, đổi mới chương trình giảng dạy cũng như phương pháp dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam là nhiệm vụ cấp thiết. Nhiều tác giả đề xuất việc áp dụng phương pháp Học cộng tác, bởi phương pháp này được xem là có thể mang lại nhiều lợi ích cho người học ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc áp dụng Học cộng tác còn gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là về yếu tố văn hóa ở Việt Nam. Vậy nên, việc áp dụng phương pháp Học cộng tác cần phải được điều chỉnh và sửa đổi cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam.Thông qua một số kết quả nghiên cứu (định tính và định lượng) từ các nguồn phỏng vấn sâu, quan sát lớp học và bản câu hỏi khảo sát, bài báo cho thấy, mặc dù phần lớn các giáo viên và sinh viên Việt Nam có xu hướng ủng hộ việc áp dụng Học cộng tác môn Tiếng Anh. Nhiều giáo viên tiếng Anh chưa nắm bắt rõ ràng và sâu sắc các khái niệm về Học cộng tác và các vấn đề liên quan đến Học cộng tác. Từ đó, bài báo đề xuất rằng, để áp dụng hiệu quả và thành công phương pháp Học cộng tác trong giảng dạy tiếng Anh, cần phải đổi mới và nâng cao kiến thức và vai trò của giáo viên tiếng Anh khi áp dụng phương pháp Học cộng tác.
Từ khóa: 
Collaborative Learning
English as a Foreign Language
EFL teachers
Tham khảo: 

[1] Do Ba Quy, (1996), The effects of collaborative learning on the quality of students’ writing in a formal EFL writing class in Vietnam, (MEd Thesis), La Trobe University, Victoria

[2] Gillies, R. M. & Boyle, M, (2009), Teachers’ reflections on cooperative learning: Isues of implementation, Teaching and Teacher Education, 26, 933-940

[3] Jacobs, G, (1988), Co-operative goal structure: a way to improve group activities, ELT Journal, 42(2), 97- 101.

[4] Johnson, D. W., & Johnson, R. T., (2009), An educational psychology success story: Social interdependence theory and cooperative learning. Eduational Researcher, 38(5), 365-379

[5] Khoi Mai Ngoc, & Iwashita, N, (2012), A comparision of learners’ and teachers’ attitudes towards communicative language teaching at two universities in Vietnam, University of Sydney Papers in TESOL 7, 25-49

[6] Le Van Canh & Barnard, R, (2009), Curricular innovation behind closed classroom doors : A Vietnamese case study, Prospect 8 (1), 55-81.

[7] Nguyen Thi Bich Thuy, (2003), Perspectives on EFL communicative language teaching in a Vietnamese university, (MEd Thesis), Monash University, Victoria

[8] Nguyễn Thị Bích Thủy, (2012), Ứng dụng phương pháp học cộng tác môn tiếng Anh tại các trường đại học Việt Nam, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 5(199), 24-29

[9] Nguyễn Thị Bích Thủy, (2017), Lợi ích của phương pháp Học cộng tác trong giảng dạy tiếng Anh tại một trường đại học Việt Nam, Dạy và Học ngày nay, 9, 5-10.

[10] Nguyen Thi Bich Thuy, (2019), EFL Collaborative Learning in a Vietnamese University: Perceptions and Experiences of Students and Teachers, PhD Thesis, University of Sydney, NSW.

[11] Nguyen Thien Nhan, (2008), Decision on the Approval of the Project entitled “Teaching and Learning Foreign Languages in the National Education System, Period 2008-2020” (1400/QĐ-TTg)

[12] Olsen, R. E. W.-B., & Kagan, S, (1992), About cooperative learning, In C. Kessler (Ed.), Cooperative language learning (1-30), USA Prentice Hall Regents.

[13] Pham Hoa Hiep, (2000), Traditional versus modern teaching method, Teacher’s Edition,2,22-23.

[14] Pham Hoa Hiep, (2004), Trained in the west, teaching in the east: Vietnamese teachers returning from TESOL courses abroad, (Doctoral Thesis), The University of Melbourne, Melbourne

[15] Pham Hoa Hiep, (2007), Cummunicative language teaching: Unity within diversity, ELT Journal, 61(3), 193 - 201.

[16] Pham Thi Hong Thanh, (2011), An Investigation of Perceptions of Vietnamese Teachers and Students towards Collaborative Learning, International Education Studies; 4(1), 3-12.

[17] Pham Thi Hong Thanh, Gillies, R.M., & Renshaw, P, (2011), Designing strategies to make cooperative learning culturally appropriate in the Vietnamese context, Higher Education Review, 44(1), 43-57.

[18] Ruth, H, (1995), Cooperative learning in EFL classrooms in a Mexican university, (PhD Dissertation), The University of Texas at Austin

[19] Võ Thị Kim Anh, (2010), Liệu học tập mang tính hợp tác có phù hợp với sinh viên Việt Nam?, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 6(41), 207-211, Đại học Đà Nẵng.

[20] Vũ Thị Lợi - Nguyễn Hải Châu, (2009), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Anh Trung học phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam

Bài viết cùng số