Kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam về giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học

Kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam về giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học

Đoàn Thị Thúy Hạnh thuyhanhcgd@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Bùi Thanh Thủy buithuycgd80@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Việc đưa giáo dục giá trị văn hóa vào trường học là việc làm cần thiết và có ý nghĩa. Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học nhằm giúp học sinh nhận ra được những giá trị của bản thân; giúp các em có suy nghĩ, thái độ và hành động tích cực. Mỗi nước xuất phát từ hình ảnh cụ thể về con người mong muốn mà giáo dục có sứ mệnh hình thành để đặt ra các mục tiêu cụ thể cho giáo dục giá trị. Bài viết tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về giá trị, giá trị văn hóa, tìm hiểu nội dung giáo dục giá trị văn hóa và phương thức giáo dục giá trị văn hóa của một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể để giáo dục giá trị văn hóa đạt hiệu quả trong thời gian tới.
Từ khóa: 
values education
cultural values education
primary
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Thị Kim Ngân, (2018), Cấp bách giáo dục giá trị cho học sinh, báo điện tử Thanh niên.

[2] M.M. Rozental (Chủ biên), (1974), Từ điển Triết học, NXB Tiến bộ Matxcơva

[3] Hoàng Phê (Chủ biên), (1988), Từ điển Tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội

[4] Võ Văn Thắng, (2010), Về khái niệm giá trị văn hóa truyền thống.

[5] Phạm Minh Hạc, (2009), Giáo dục giá trị - xây dựng văn hóa học đường, Kỉ yếu Hội thảo Văn hóa học đường, Hội khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam, Tiền Giang.

[6] Kluckhohn, C, (1951), Values and Value-Orientations in the Theory of Action: An Exploration in Definition and Classification, In: Parsons, T. and Shils, E., Eds., Toward a General Theory of Action, Harvard University Press, Cambridge.

[7] Hofstede, G, (2001), Culture’s consequences: Comparing values, behaviours, institutions and organizations across nations,Thousand Oaks: Sage Publications, Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 14 (4).

[8] Trần Ngọc Thêm, (2016), Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai, NXB Văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

[9] Đồng Quang Thái, (2018), Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc nhằm xây dựng nhân cách mới cho con người Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế.

[10] Nguyễn Thị Hoàng Yến, (2014), Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Mã số: B2012-37-07NV, Đề tài cấp Bộ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Bài viết cùng số