Thể chế hóa công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và một số giải pháp

Thể chế hóa công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và một số giải pháp

Nguyễn Thị Thúy Nga ngantt8x@gmail.com Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay. Song, thực hiện chúng tại các cơ sở giáo dục đại học công lập thời gian qua còn hạn chế. Trong đó, nguyên nhân là do các quy định chưa đầy đủ, chung chung, tổ chức thực hiện chưa được tốt, cơ chế giám sát, kiểm tra, xử lí vi phạm về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn yếu. Để khắc phục những hạn chế, chúng ta cần thực hiện một hệ giải pháp đồng bộ gồm: Thống nhất nhận thức và quyết tâm chính trị; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định của pháp luật; Tập trung nguồn lực thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
Từ khóa: 
Publicity
transparency
accountability
University autonomy
Publicity
institutionalization
public universities
Tham khảo: 

[1] Phạm Thị Hải, (2017), Tự chủ và trách nhiệm giải trình của giáo dục đại học Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, VNU Journal of Social Sciences and Humanities, tr.84.

[2] Phạm Đỗ Nhật Tiến, (2017), Tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học, Kỉ yếu Hội thảo hoàn thiện chính sách pháp luật về tự chủ đại học, Thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Lê Đức Ngọc - Phạm Hương Thảo, (2016), Đảm bảo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cho hệ thống Giáo dục đại học Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu Giáo dục, Tập 32, Số 3, Hà Nội, tr.75.

[4] Đồng Thế Hiển, (2017), Đổi mới cơ chế tự chủ giáo dục đại học công lập giai đoạn 2015 - 2017: kết quả và kiến nghị chính sách, Tạp chí Tài chính

[5] Nguyễn Trọng Tuân, (2018), Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại họccông lập ở nước ta hiện nay, Luận án Tiến sĩ Luật học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học Xã hội, tr.7.

[6] Quốc hội, (2018), Luật số: 34/2018/QH14, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Bài viết cùng số