Đổi mới phương thức tổ chức và đánh giá kết quả thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học

Đổi mới phương thức tổ chức và đánh giá kết quả thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học

Hán Thị Thu Trang hanthutrang@sgu.edu.vn Trường Đại học Sài Gòn 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục, đào tạo Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc. Việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông năm 2018 và Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động đào tạo giáo viên của các trường sư phạm. Trong đó, rõ nét nhất là tác động vào hoạt động thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm. Trên cơ sở trình bày khái quát về đề xuất đổi mới mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học, bài viết đề xuất phương thức tổ chức thực tập sư phạm và vấn đề đánh giá kết quả thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học, góp phần đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên tiểu học, nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu xã hội. Các cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học có thể nghiên cứu, vận dụng phương thức tổ chức và đánh giá kết quả thực tập sư phạm được đề xuất để đổi mới hoạt động thực tập sư phạm, thích ứng với yêu cầu mới, nhiệm vụ mới mà giáo dục, đào tạo đòi hỏi.
Từ khóa: 
Mode of organization
result evaluation
teaching practice
primary teaching training
Educational innovation
Tham khảo: 

[1] Hán Thị Thu Trang, (2020), Đổi mới mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 31, tr.36-40

[2] Mỵ Giang Sơn, (2016), Quản lí thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo định hướng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[3] Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, (2016), Quy định thực tập sư phạm hệ chính quy đào tạo theo tín chỉ theo mô hình trường thực hành sư phạm vệ tinh, Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2016.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (22/8/2018), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT.

[5] Trần Thị Hương (chủ nhiệm đề tài), (2019), Phát triển năng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số B2016.19.08, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

[6] Trần Thị Tuyết Oanh, (2009), Đánh giá và đo lường kết quả học tập, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (18/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/BGD-ĐT.

[8] Lê Khánh Tuấn, (2019), Quản lí tài chính và cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[9] Vũ Xuân Hùng, (2016), Lí luận về quản lí thiết bị trong nhà trường, Tạp chí Giáo dục, số 382, tr.11-13

[10] Vương Quốc Anh - Đào Ngọc Chính - Phan Thị Bích Lợi, (5/2019), Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong xây dựng trường học thông minh ở một số nước trên thế giới và giải pháp ứng dụng ICT trong phát triển trường học thông minh ở Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, kì 3, tr.106 - 110; 94.

Bài viết cùng số