DESIGNING AND ORGANIZING SOME EXPERIENTIAL ACTIVITIES IN TEACHING 5TH GRADE MATHEMATICS

DESIGNING AND ORGANIZING SOME EXPERIENTIAL ACTIVITIES IN TEACHING 5TH GRADE MATHEMATICS

Le Thi Thu Huong lethithuhuong@dhsptn.edu.vn Thai Nguyen University of Education 20 Luong Ngoc Quyen, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province, Vietnam
Kim Ngoc kimngocnvx@gmail.com Thai Nguyen University of Education 20 Luong Ngoc Quyen, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province, Vietnam
Summary: 
One of the outstanding features of the 2018 general education curriculum is that experiential activity is first introduced as a compulsory educational activity. The experiential activities in primary schools and professional-oriented activities in junior and senior high school are obligated to carry out from grades 1 to 12. Based on the theory of classical experiential learning model, the paper proposes the process of designing and organizing the experiential activity and presents some experiential activities in teaching 5th grade Maths in primary schools.
Keywords: 
Expriential
expriential activities
Maths
5th Grade
primary school
Refers: 

[1] Đào Thị Minh Ngọc - Nguyễn Thị Hằng, (2018), Học tập trải nghiệm - Lí thuyết và vận dụng vào thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn học ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 433, tr.36-40.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông và mô hình phổ thông gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương, Kỉ yếu hội thảo.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Chương trình Giáo dục Tiểu học, Ban hành theo Quyết định 16/2006/QĐBGDĐT.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018.

[6] Vũ Quốc Chung (Chủ biên), (2007), Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học, Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng, Đại học Sư phạm, NXB Giáo dục, Hà Nội

[7] Trần Ngọc Lan, (2009), Thực hành phương pháp dạy học toán ở tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Trần Thị Gái, (2017), Vận dụng mô hình trải nghiệm của David Kolb để xây dựng chu trình hoạt động trải nghiệm trong dạy học sinh học ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 3, tr.1-6

[9] Tưởng Duy Hải (Chủ biên), (2017), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Toán - Trung học cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[10] Đinh Thị Kim Thoa, (2014), Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, góc nhìn từ lí thuyết và học từ trải nghiệm, Kỉ yếu hội thảo về hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh phổ thông.

[11] Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, (2019), Hướng dẫn thực hiện Chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Tài liệu tập huấn.

Articles in Issue