Quy trình thiết kế đường phát triển năng lực trong đánh giá sự tiến bộ của học sinh

Quy trình thiết kế đường phát triển năng lực trong đánh giá sự tiến bộ của học sinh

Nguyễn Thị Hà Lan* nguyenhalanhdu@gmail.com Trường Đại học Hồng Đức Số 565, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, Việt Nam
Trịnh Thúy Giang trinhthuygiang159@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã xác định rõ các mục tiêu giáo dục về phẩm chất và năng lực đối với học sinh phổ thông. Mỗi phẩm chất và năng lực có những yêu cầu cần đạt đặc thù với từng cấp học. Trong quá trình kiểm tra đánh giá, giáo viên cần đánh giá được mức độ học sinh đạt được yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất và từng năng lực cũng như cần xác định được học sinh đang ở vị trí nào trên đường phát triển năng lực, đã sẵn sàng tiếp nhận những tác động giáo dục tiếp theo hay chưa. Tuy nhiên, đường phát triển năng lực không có sẵn mà giáo viên cần phải thiết kế. Với đường phát triển năng lực đã thiết kế, giáo viên có thể đánh giá được mức độ phát triển năng lực của học sinh theo yêu cầu cần đạt của mỗi năng lực. Bài viết hướng dẫn giáo viên thiết kế đường phát triển năng lực thông qua thiết kế đường phát triển năng lực Giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh tiểu học.
Từ khóa: 
Đánh giá
sự tiến bộ của học sinh
năng lực
đường phát triển năng lực
quy trình.
Tham khảo: 

[1] Trịnh Thúy Giang và các tác giả, (2021), Đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Nguyễn Lộc (chủ biên), (2016), Phương pháp, kĩ thuật xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực Đọc hiểu và năng lực Giải quyết vấn đề, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư 32/2018 quy định về Chương trình Giáo dục phổ thông

[4] Trịnh Thúy Giang và các tác giả, (12/2019), Tiêu chí đánh giá kĩ năng dạy học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 2019, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 206

[5] Trần Bá Hoành, (2006), Đánh giá trong giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội

[6] Đặng Thành Hưng, (11/2010), Tiêu chí nhận diện và đánh giá kĩ năng, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 64.

[7] Đặng Thành Hưng, (12/2012), Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực, Tạp chí Quản lí Giáo dục, số 43.

[8] Nguyễn Công Khanh, (2004), Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội

[9] Nguyễn Công Khanh (chủ biên), (2014), Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục theo tiếp cận năng lực, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[10] Trần Kiều (Chủ nhiệm đề tài), (2005), Nghiên cứu phương thức và một số bộ công cụ đánh giá Chất lượng Giáo dục phổ thông, Đề tài cấp Bộ, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục

[11] Trần Thị Tuyết Oanh, (2007), Đánh giá và đo lường kết quả học tập, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[12] Airasian, P.M, (2005), Classroom assessment: Concepts and applications (fifth edition), Boston McGraw Hill.

[13] James H. McMillan, (2001), Classroom Assessment (second edition), A Pearson Education Company.

[14] Nicol, D, (2007), Principles of good assessment and feedback: Theory and practice, Assessment Design for Learner Responsibility.

[15] Popham, W. James, (2006), How testing can help teaching, New York: Routledge.

[16] Popham, W. James, (2006), Portfolio assessment and performance testing, New York: Routledge.

[17] Popham, W. James, (2006), Interpreting the results of large-scale assessment, New York: Routledge.

Bài viết cùng số