Chuyển đổi số trong giáo dục đại học - Những thách thức

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học - Những thách thức

Nguyễn Thị Huệ hue.nguyent@gmail.com Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam trong những năm gần đây, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặt ra yêu cầu “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học” đáp ứng xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì vậy, việc ứng dụng các thành tựu nghiên cứu về nền tảng công nghệ số và chuyển đổi số trong giáo dục là vấn đề được đặt ra cấp thiết hiện nay. Bài viết trình bày khái quát chung về chuyển đổi số, những thuận lợi và khó khăn về chuyển đổi số trong dạy và học đại học; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong dạy và học đại học hiện nay.
Từ khóa: 
chuyển đổi số
dạy
Học
Giáo dục và đào tạo
công nghệ thông tin
sinh viên
đại học
Tham khảo: 

[1] Bộ Thông tin và Truyền thông, (2021), Cẩm nang chuyển đổi số, NXB Thông tin Truyền thông.

[2] https://tapchicongthuong.vn/chuyen-doi-so-xu-huongtat-yeu-trong-giao-duc-dai-hoc-o-viet-nam-hiennay-108880.htm

[3] Thủ tướng Chính phủ, (25/01/2022), Quyết định số 131/ QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

[4] Thủ tướng Chính phủ, (03/6/2020), Quyết định số 749/ QĐ-TTg về việc Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (06/9/2017), Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lí giáo dục.

[6] https://laodong.vn/giao-duc/chuyen-doi-so-trong-giao-duc-can-thay-doi-tu... 864659.ldo, Chuyển đổi số trong giáo dục: Cần thay đổi từ tư duy, cập nhật ngày 23/12/2020.

[7] Tô Hồng Nam, (4/2020), Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Số 2, https://ictvietnam.vn/chuyendoi-so-trong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-thuc-trangva- giai-phap-20200522150010574.htm, cập nhật ngày 07 tháng 6 năm 2020.

[8] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2012), Luật số 08/2012/QH13, Luật Giáo dục Đại học, Hà Nội.

[9] Thủ tướng Chính phủ, (25/01/2017), Quyết định số 117/ QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Bài viết cùng số