SOME METHODS OF TEACHING STATISTIC AND PROBABILITY TOPICS FOR 6TH GRADE STUDENTS WITH THE SUPPORT OF INFORMATION TECHNOLOGY

SOME METHODS OF TEACHING STATISTIC AND PROBABILITY TOPICS FOR 6TH GRADE STUDENTS WITH THE SUPPORT OF INFORMATION TECHNOLOGY

Nguyen Thi Thu Trang trangtoanhnue@gmail.com Master student at VNU University of Education, Vietnam National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Quach Thi Sen* senqt@hup.edu.vn Hanoi University of Pharmacy 13 - 15 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Statistics and Probability is a new and challenging topic that appears in the 2018 education curriculum for grade 6. Therefore, most teachers and students face difficulties in the process of teaching and learning Statistics and Probability. This article proposes some pedagogical methods to innovate the teaching process of the topic Statistics and Probability: Teaching the topic of Statistics and Probability in Grade 6 Mathematics with the support of information technology. This method not only improves the quality of teaching but also arouses interest in the subject in students.
Keywords: 
teaching
Statistics and Probability
students
grade 6
information technology
Refers: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (2004), Chỉ thị số 40/ CT-TW.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Công văn số 4966/ BGĐT-CNTT.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, NXB Giáo dục Việt Nam

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán, NXB Giáo dục Việt Nam

[5] Trần Nam Dũng - Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên) - Vũ Quốc Chung - Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), (2021), Toán 6 tập một, NXB Giáo dục Việt Nam.

[6] Hoàng Nam Hải, (2010), Sử dụng biểu đồ phát triển năng lực suy luận thống kê cho sinh viên chuyên nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 6 (41), tr.100-109.

[7] Nguyễn Danh Nam, Phương pháp mô hình hoá trong dạy học Toán ở trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc năm 2013”, NXB Đà Nẵng.

[8] Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), (2021), Toán 6 tập 2, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[9] Microsoft, (2008), Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[10] Markus Hohenwarter - Judith Preiner, (2007), Hướng dẫn Geogebra bản chính thức 3.0.

Articles in Issue