A MODEL OF SUBJECT CLASSROOMS AT HIGH SCHOOLS TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE GENERAL EDUCATION CURRICULUM 2018

A MODEL OF SUBJECT CLASSROOMS AT HIGH SCHOOLS TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE GENERAL EDUCATION CURRICULUM 2018

Ha Van Quynh quynhhv@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Nguyen Thi Thanh thanhnt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Dang Thi Thu Hue huedtt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Vuong Quoc Anh anhvq@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Dang Thi Phuong phuongdt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The general education curriculum 2018 has been put into practice since the 2020-2021 school year. One of the decisive factors for success in teaching under the new curriculum is the facilities in high schools, especially the subject classrooms. Obviously, it is essential to research and use the subject classrooms in the direction of activating students’ cognitive activities to meet the content and requirements of the curriculum 2018 is essential. The article introduces the concepts about subject classrooms, proposes a model of subject classrooms at high schools, as well as offers some suggestions for using the subject classrooms to suit the actual conditions of the locality and each high school.
Keywords: 
Model
subject classroom
classroom
general education curriculum
equipment
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư 14/2020/TTBGDĐT

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình môn Hóa học

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình Tiếng Anh

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư 13/2020/TTBGDĐT.

[6] Trần Doãn Quới, (1997), Nghiên cứu xây dựng hệ thống phòng học bộ môn cho trường trung học phổ thông, Đề tài cấp Bộ, Mã số: B96-49-24

[7] Hà Văn Quỳnh, (2007), Mô hình phòng học bộ môn phục vụ dạy học phân ban trường trung học phổ thông, Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2005 - 80 - 2.

[8] Đặng Thị Phương, (8/2019), Xu thế xây dựng và sử dụng phòng học bộ môn ở một số quốc gia và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 20, tr.115-120

Articles in Issue