INNOVATING THE MODE OF ORGANIZATION AND EVALUATING THE RESULTS OF TEACHING PRACTICE IN TRAINING PRIMARY TEACHERS

INNOVATING THE MODE OF ORGANIZATION AND EVALUATING THE RESULTS OF TEACHING PRACTICE IN TRAINING PRIMARY TEACHERS

Han Thi Thu Trang hanthutrang@sgu.edu.vn Sai Gon University 273 An Duong Vuong, Ward 3, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
Vietnam Education and Training is undergoing strong and profound changes. The promulgation of professional standards for teachers of general education institutions in 2018 and the 2018 program for education and training will have a direct impact on teacher training activities of pedagogical schools. In particular, the most obvious influence is on pedagogical practice in training teachers at pedagogical schools. On the basis of the general presentation of the proposal of renewing teaching objectives, output standards and contents of teaching practice in the training of primary school teachers, the article aims to propose a method of organizing teaching practice and evaluating the teaching practice results in primary teacher training, which contributes to the improvement of the training quality in pedagogical schools, meeting the requirements of educational innovation. The primary education training institutions can conduct the research, apply the organizational method, and evaluate the proposed teaching practice results to innovate the teaching practice activities under the new requirements and tasks of education and training.
Keywords: 
Mode of organization
result evaluation
teaching practice
primary teaching training
Educational innovation
Refers: 

[1] Hán Thị Thu Trang, (2020), Đổi mới mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 31, tr.36-40

[2] Mỵ Giang Sơn, (2016), Quản lí thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo định hướng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[3] Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, (2016), Quy định thực tập sư phạm hệ chính quy đào tạo theo tín chỉ theo mô hình trường thực hành sư phạm vệ tinh, Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2016.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (22/8/2018), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT.

[5] Trần Thị Hương (chủ nhiệm đề tài), (2019), Phát triển năng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số B2016.19.08, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

[6] Trần Thị Tuyết Oanh, (2009), Đánh giá và đo lường kết quả học tập, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (18/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/BGD-ĐT.

[8] Lê Khánh Tuấn, (2019), Quản lí tài chính và cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[9] Vũ Xuân Hùng, (2016), Lí luận về quản lí thiết bị trong nhà trường, Tạp chí Giáo dục, số 382, tr.11-13

[10] Vương Quốc Anh - Đào Ngọc Chính - Phan Thị Bích Lợi, (5/2019), Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong xây dựng trường học thông minh ở một số nước trên thế giới và giải pháp ứng dụng ICT trong phát triển trường học thông minh ở Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, kì 3, tr.106 - 110; 94.

Articles in Issue