EDUCATION INNOVATION IN VIETNAM SINCE SEPTEMBER 1945 AND THE MISSION FOR NATIONAL EDUCATION IN THE CURRENT SITUATION

EDUCATION INNOVATION IN VIETNAM SINCE SEPTEMBER 1945 AND THE MISSION FOR NATIONAL EDUCATION IN THE CURRENT SITUATION

Dang Quoc Bao sockpul@gmail.com Institute of Viet Mind 19 Nguyen Huu Tho, Ward 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Pham Minh Gian phamminhgian2004@gmail.com Dong Thap University 783 Pham Huu Lau, Ward 6, Cao Lanh city, Dong Thap province, Vietnam
Tang Thai Thuy Ngan Tam tttntam@dthu.edu.vn Dong Thap University 783 Pham Huu Lau, Ward 6, Cao Lanh city, Dong Thap province, Vietnam
Summary: 
Training human resources to meet the requirements of the country has always been an essential task of the national education. Since the foundation day of the Democratic Republic of Vietnam on September 2nd, 1945, Vietnam’s education has undergone three major reforms, contributing to human resource training, improving people’s knowledge, and meeting the supply of human resources for national development. This article aims to present three educational innovations, including: The first national education renovation (in 1945) with three reforms in 1950, 1956, and 1959; The second innovation (from the end of 1986 to the early years of the twenty-first century); and The third educational renovation (since November 2013) which was associated with the industrial revolution 4.0, thereby considering the tasks of national education development in the new situation.
Keywords: 
Education renovation
national education
education reform
Vietnamese education
Refers: 

[1] Hồ Chí Minh, (10/10/1945), Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời số 43

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2013), Hỏi - Đáp về một số nội dung Đổi mới căn bản - toàn diện Giáo dục và Đào tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Tờ gấp giáo dục và đào tạo Việt Nam, https://moet.gov.vn/thong-ke/Pages/to-gap. aspx?ItemID=6638

[4] Nguyễn Bá Cường và nhiều tác giả, (2014), Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học, giáo dục và đào tạo, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Hồ Chí Minh Toàn tập, (2011), NXB Chính trị Quốc gia

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2013), Hỏi - Đáp về một số nội dung đổi mới căn bản - toàn diện giáo dục và đào tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[7] Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, (2016), Hệ Giá trị - Mục tiêu phát triển nhân cách người học của Hệ thống giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

Articles in Issue