THE INSITUTIONALIZATION OF PUBLICITY, TRANSPARENCY, AND ACCOUNTABILITY IN PUBLIC UNIVERSITIES AND SOME SOLUTIONS

THE INSITUTIONALIZATION OF PUBLICITY, TRANSPARENCY, AND ACCOUNTABILITY IN PUBLIC UNIVERSITIES AND SOME SOLUTIONS

Nguyen Thi Thuy Nga ngantt8x@gmail.com Hanoi Procuratorate University Y La street, Duong Noi ward, Ha Dong district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Publicity, transparency and accountability are considered as key factors in the implementation of university autonomy in Vietnam today. However, the institutionalization of these issues in public universities appears to be ineffective, which results from the insufficiency and vagueness of regulations; the ineffectiveness of implementation and the limited efficiency of monitoring process. It is necessary to focus on implementing some basic solutions, including: the awareness and political determination; the reviewing, supplementation and completion of the law on the issue; and the development of resources in the implementation of publicity, transparency, accountability in public universities.
Keywords: 
Publicity
transparency
accountability
University autonomy
Publicity
institutionalization
public universities
Refers: 

[1] Phạm Thị Hải, (2017), Tự chủ và trách nhiệm giải trình của giáo dục đại học Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, VNU Journal of Social Sciences and Humanities, tr.84.

[2] Phạm Đỗ Nhật Tiến, (2017), Tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học, Kỉ yếu Hội thảo hoàn thiện chính sách pháp luật về tự chủ đại học, Thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Lê Đức Ngọc - Phạm Hương Thảo, (2016), Đảm bảo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cho hệ thống Giáo dục đại học Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu Giáo dục, Tập 32, Số 3, Hà Nội, tr.75.

[4] Đồng Thế Hiển, (2017), Đổi mới cơ chế tự chủ giáo dục đại học công lập giai đoạn 2015 - 2017: kết quả và kiến nghị chính sách, Tạp chí Tài chính

[5] Nguyễn Trọng Tuân, (2018), Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại họccông lập ở nước ta hiện nay, Luận án Tiến sĩ Luật học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học Xã hội, tr.7.

[6] Quốc hội, (2018), Luật số: 34/2018/QH14, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Articles in Issue