Những cách tiếp cận để dạy đạo đức trong chương trình Kĩ thuật: Một nghiên cứu tổng quan từ năm 2000 đến nay

Những cách tiếp cận để dạy đạo đức trong chương trình Kĩ thuật: Một nghiên cứu tổng quan từ năm 2000 đến nay

Nguyễn Thị Duyên nguyenduyenspkt@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam
Phan Thị Thanh Cảnh phan.thanhcanh13@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam
Nguyễn Văn Hạnh hanh.nguyenvan@hust.edu.vn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Tiến Long long.nguyentien@hust.edu.vn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Mai Đức Thắng md.thang@hutech.edu.vn Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Thành Long longnt@hau.edu.vn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết tổng hợp những cách tiếp cận hiệu quả để dạy đạo đức kĩ thuật cho sinh viên đại học. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu lí thuyết (phân tích tổng hợp), sau đó tìm kiếm các tài liệu trong ERIC, Google Scholar và hệ thống thông tin khoa học Việt Nam. Tổng số 18 tài liệu liên quan trực tiếp đến chủ đề dạy đạo đức kĩ thuật đã được lựa chọn để phân tích, đánh giá. Các kết quả từ phân tích tổng hợp các tài liệu lí thuyết đã cho thấy 12 cách tiếp cận hiệu quả trong dạy đạo đức kĩ thuật cho sinh viên. Ý nghĩa của kết quả này nhằm cung cấp cho các giảng viên cách tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả để dạy đạo đức kĩ thuật cho các sinh viên của họ.
Từ khóa: 
Engineering ethics
teaching engineering ethics
engineering students
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Văn Hạnh và các cộng sự, (4/2020), Tổng quan về giáo dục đạo đức kĩ thuật trong chương trình đào tạo kĩ sư trên thế giới và so sánh với Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 28, tr.59-64

[2] Davis, M. (2016). Teaching Ethics Across the Engineering Curriculum. Available at: https://www.onlineethics.org/ Resources/instructessays/curriculum.aspx

[3] De Rego, F. R. et al, (2005), Teaching ethics and the social impact of engineering within a capstone course, In Proceedings Frontiers in Education 35th Annual Conference (pp. S3D-1).

[4] Bekir, N., Cable, V., Hashimoto, I., & Katz, S, (2001, October), Teaching engineering ethics: a new approach, In 31st Annual frontiers in education conference, Impact on engineering and science education, Conference proceedings (Cat. No. 01CH37193) (Vol. 1, pp. T2G-1), IEEE.

[5] Prince, R. H, (2006), Teaching engineering ethics using role-playing in a culturally diverse student group, Science and Engineering Ethics, 12(2), 321-326.

[6] Lau, A, (2004), Teaching engineering ethics to first-year college students, Science and Engineering Ethics, 10(2),359-368.

[7] Zandvoort, H., et al, (2008), A joint venture model for teaching required courses in ‘ethics and engineering’ to engineering students, European Journal of Engineering Education, 33(2), 187-195.

[8] Graber, G. C., & Pionke, C. D, (2006), A team-taught interdisciplinary approach to engineering ethics, Science and engineering ethics, 12(2), 313-320

[9] Simonson, L, (2005), Introducing ethics across the curriculum at South Dakota school of mines and technology, Science and Engineering Ethics, 11(4), 655- 658.

[10] Voss, G, (2013), Gaming, texting, learning? Teaching engineering ethics through students’ lived experiences with technology, Science and engineering ethics, 19(3), 1375-1393.

[11] Alpay, E, (2013), Student-inspired activities for the teaching and learning of engineering ethics, Science and engineering ethics, 19(4), 1455-1468.

[12] Feister, W. K. et al, (2014, May), Making sense of ethics in engineering education: A discursive examination of students’ perceptions of work and ethics on multidisciplinary project teams, In 2014 IEEE International Symposium on Ethics in Science, Technology and Engineering, pp.1-5, IEEE

[13] Sunderland, M. E. et al, (2014), Teaching global perspectives: Engineering ethics across international and academic borders, Journal of Responsible Innovation, 1(2), 228-239.

[14] Martin, D. A., Conlon, E., & Bowe, B, (2017, September), A Constructivist Approach to the use of Case Studies in teaching Engineering Ethics, In International Conference on Interactive Collaborative Learning, pp. 193-201, Springer, Cham

[15] Lincourt, J., & Johnson, R, (2004), Ethics training: a genuine dilemma for engineering educators, Science and Engineering Ethics, 10(2), 353-358.

[16] Hasan, R, (2012), Teaching ethics to engineering undergraduates-lessons learned and a guide for lecturers: perspective from an English University.

[17] Seraj, S., Park, J. Y., & Pieratt, M, (2019), Teaching Engineering Ethics in the Classroom through a Town Hall Meeting Activity, In ASEE Gulf-Southwest Section Annual Meeting 2018.

Bài viết cùng số