BUDDHIST EDUCATION IN THE CURRENT CONTEXT OF GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL INTEGRATION

BUDDHIST EDUCATION IN THE CURRENT CONTEXT OF GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL INTEGRATION

NGUYEN VAN THONG dhammavamso@gmail.com Vietnam Buddhist Church of Thua Thien Hue province
Summary: 
The history of modern Vietnamese Buddhist education began in the 1930s of the XX century with movements promoting Buddhism and international exchanges with the international Buddhist community in the 1950s, 1960s and 1970s and then discontinued objectively in nearly two decades. Similar to the secular education of the country, Vietnamese Buddhist education is experiencing problems in teaching, training and development. Buddhist education was studied from different perspectives. Buddhist scholars, social-cultural researchers, leaders of the Buddhist Church of Vietnam should respect, contribute and join in to carry out all activities to integrate Buddhist education in our country with its international community in the present context.
Keywords: 
Buddhist education
international integration
globalization
Refers: 

[1] Thích Thiện Nhơn, (2012), Kỉ yếu hội thảo Giáo dục Phật giáo Việt Nam: Định hướng và phát triển, Giáo dục Phật giáo - Sự kế thừa và phát triển, NXB Tôn giáo, Hà Nội.

[2] Giáo hội Phật giáo Việt Nam, (1996), Kinh Tăng Chi bộ, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành, Cục Xuất bản cấp giấy phép, Thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Donald K. Swearer, (2010), The Buddhist World of Southeast Asia, published by State University of Newyork Press, Albany.

[4] Phạm Minh Hạc, (2012), Giá trị Phật giáo và việc đúc kết xây dựng giá trị chung của người Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, NXB Tôn giáo, Hà Nội.

[5] Đặng Văn Chương và Trần Đình Hùng, (2012), Kỉ yếu hội thảo Giáo dục Phật giáo Việt Nam: Định hướng và phát triển, Vận dụng tư tưởng Phật giáo vào việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh - sinh viên Việt Nam, NXB Tôn giáo, Hà Nội.

[6] Hudaya Kandahjaya (Nguyễn Thư Hằng dịch), (2014), Đóng góp bền vững của Đạo Phật đối với việc giáo dục cho phát triển toàn cầu, NXB Ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc, Việt Nam.

[7] G.T. Maurits Kwee (Hải Hạnh dịch), (2014), Một chương trình giảng dạy về Tâm lí học Phật giáo và trị liệu/ huấn luyện, NXB Ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc, Việt Nam.

[8] Phạm Tất Dong, (2008), Hội nhập quốc tế về giáo dục, giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam, NXB Tôn giáo, Hà Nội.

Articles in Issue