VALUES OF INDUSTRIAL CULTURE IN TRAINING HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC SECTOR IN DEVELOPED COUNTRIES AND LESSON-LEARNT TO VIETNAM

VALUES OF INDUSTRIAL CULTURE IN TRAINING HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC SECTOR IN DEVELOPED COUNTRIES AND LESSON-LEARNT TO VIETNAM

NGUYEN THI HUYEN huyenhrneu@gmail.com National Economics University
Summary: 
The developments of market economy and globalization enhancement have brought many opportunities and challenges. Higher education aims at creating new human beings with sufficient competency and qualities to meet increasing social demands, especially education on industrial culture values in order to raise labor productivity, integration improvement and economic development. The article shows the typical features of industrial culture in developed countries in terms of science and technology, maximizing human potential competence through lifestyle, treatment and behavior. Then, the author proposes measures to educate value of industrial culture in training the economic human resources in Vietnam in order to form new fully developed human beings, be ready to integrate into an global integrated environment.
Keywords: 
Culture
culture value
industrial culture
human resources training
Economic major
Refers: 

[1] Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

[2] Đào Thị Oanh, (2014), Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí văn hóa công nghiệp của học sinh phổ thông, Tạp chí Tâm lí học, số tháng 9 (186).

[3] Nguyễn Quang Uẩn - Nguyễn Thạc - Mạc Văn Trang, (1995), Giá trị - Định hướng giá trị nhân cách và Giáo dục giá trị, Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước KX-07, Đề tài KX-07-04, Hà Nội.

[4] Nguyễn Duy Bắc, (2007), Sự biến đổi các giá trị văn hóa trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

[5] Trần Trọng Thủy, (2000), Mô hình nhân cách con người Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đề tài nhánh thuộc đề tài Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước KHXH-04-04.

[6] Goleman D., (2007), Trí tuệ xúc cảm: Ứng dụng trong công việc, NXB Tri thức, Hà Nội.

[7] Đào Thị Oanh, (2015), Văn hóa công nghiệp lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Nguyễn Minh Đường, (1996), Bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ nhân lực trong điều kiện mới, Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước KX07 - 14.

Articles in Issue