MODULE AND CREDIT - BASED TRAINING IN VOCATIONAL EDUCATION

MODULE AND CREDIT - BASED TRAINING IN VOCATIONAL EDUCATION

HA DUC NGOC ngocdncq@gmail.com General Department of Vocational Education
Summary: 
Module and credit-based training was flexible and active, permitted the adaptation to the open door needs of labor market, ensuring the ability of inter-linkage among different levels in the same majors/ training or cross-connect to other occupations in the vocational education system. The paper analyzes some advantages and disadvantages of this training when applying into the vocational education system. This well-organized training in vocational education will contribute to remedy the inadequacies and create favorable conditions for schools and learners so as to meet the demand of human resources in the labor market and society.
Keywords: 
Vocational education
Training
credit
module
Refers: 

[1] AIPU, (2007), Vers un changement de culture en enseignement supérieur. Regards sur l’innovation, la collaboration et la valorisation, Kỉ yếu hội nghị lần thứ 24 của Hiệp hội quốc tế về Sư phạm đại học (AIPU), Đại học Montréal, Canada.

[2] Dương Hiếu Đẩu, (2008), Đổi mới phương pháp dạy học theo hệ thống tín chỉ là bước phát triển tất yếu của giáo dục Việt Nam, Hội thảo lần 1 ngày 19 tháng 12 năm 2008 về Hệ thống đào tạo tín chỉ - Những trở ngại và biện pháp khắc phục, Trường Đại học Cần Thơ.

[3] Mai Diên, Về triết lí giáo dục và triết lí giáo dục ở Việt Nam, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, số 10 năm 2008.

[4] Nguyễn Đức Trí, (2010), Giáo dục nghề nghiệp và một số vấn đề về lí luận và thực tiễn, NXB Khoa học Kĩ thuật.

[5] Nguyễn Đức Trí - Phan Chính Thức, (2010), Một số vấn đề về quản lí cơ sở dạy nghề, NXB Khoa học và Kĩ thuật.

[6] Tài liệu Hội thảo khoa học Tổ chức đào tạo nghề theo tích lũy mô đun, môn học, ngày 29 tháng 7 năm 2014.

[7] Luật Giáo dục Nghề nghiệp số 74/2014/QH13.

Articles in Issue