USING PROBLEM-SOLVING TEACHING METHOD TO DEVELOP PROBLEM-SOLVING AND CREATIVE COMPETENCIES FOR STUDENTS THROUGH CHEMISTRY EXERCISE AND CHEMISTRY SITUATIONS (OXYGEN – SULFUR CHAPTER, CHEMISTRY 10)

USING PROBLEM-SOLVING TEACHING METHOD TO DEVELOP PROBLEM-SOLVING AND CREATIVE COMPETENCIES FOR STUDENTS THROUGH CHEMISTRY EXERCISE AND CHEMISTRY SITUATIONS (OXYGEN – SULFUR CHAPTER, CHEMISTRY 10)

PHAM THI BICH DAO dao311@gmail.com The Vietnam Institute of Educational Sciences
BUI THI HUE huekhcb@gmail.com Hung Yen Industrial College
Summary: 
Competence of problem solving and creativity is one of the key competencies of high school students. We can use different teaching methods and techniques in teaching in general and in teaching Chemistry in particular to develop competence of students’ problem solving and creativity. In this article, the author discusses about using problemsolving teaching method to develop this competence through chemistry exercise and situations, Grade 10, Capacity for problem solving and creativity is one of the key core competencies of high school students. It is possible to use a number of different teaching methods and techniques in teaching in general and teaching Chemistry in particular to help develop problem solving and creativity skills for students. In this article, the author discusses the use of problem-solving teaching methods to develop problem-solving and creative competencies for students through chemistry and chemistry situations in grade 10 and Oxygen – Sulfur chapter. Then, the author initially carried out pedagogical experiment to evaluate the feasibility and effectiveness of developing problem-solving and creative competence.
Keywords: 
teaching method
competence
problem solving and creativity
situations
tool to evaluate competence
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể.

[2] Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 14/11/2013 Hội nghị TW8 khóa XI về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

[3] Lê Văn Anh, (2013), Lựa chọn, xây dựng và sử dụng bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường trung học phổ thông, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Trần Ngọc Huy - Đặng Thị Oanh, Sử dụng một số bài toán nhận thức phần Hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao trong dạy học đặt và giải quyết vấn đề, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 58, tập 8, tr. 94-102, năm 2013.

[5] Nguyễn Thị Huyền, (2016), Xây dựng và sử dụng bài tập tình huống nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh phần Hóa học phi kim lớp 10 trung học phổ thông, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Nguyễn Thị Mến, (2016), Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon lớp 11 ở trường trung học phổ thông, Luận văn Thạc sĩ Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[7] Nguyễn Thị Lan Phương - Đặng Xuân Cương, Xây dựng công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 114, năm 2015, tr.21-24.

[8] Nguyễn Thị Lan Phương (Chủ biên cùng các cộng sự), (2016), Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[9] CaoThị Thặng, Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 53, năm 2010, tr.32- 35.

[10] Đỗ Thị Thu Thủy, (2017), Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học chương Nhóm Nitơ - Hóa học 11, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Articles in Issue