GEOGRAPHY ASSESSMENT STANDARDS: RESEARCH RESULTS IN SOME COUNTRIES AND LESSONS LEARNED FOR VIETNAM

GEOGRAPHY ASSESSMENT STANDARDS: RESEARCH RESULTS IN SOME COUNTRIES AND LESSONS LEARNED FOR VIETNAM

Ngo Thi Hai Yen yenppdl@gmail.com Hanoi National University of Education 136 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Tran Thi Lan* lantt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Nguyen Thu Ha hant@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 

Assessment Standards play a key role in orienting teaching and learning activities and are the basic tools of educational management agencies at all levels to ensure the quality of education. Up to now, in Vietnam, despite the implemented 2018 General Education Curriculum, there has not been a standard to support the assessment of students’ competency and quality expressions in subjects and educational activities in each grade and level, including Geography. Therefore, this study reviews the suitable research for comparison and analysis to build a scientific basis for developing Geography assessment standards in Vietnam. The article examines the benchmarking framework for the Geography assessment standards in the United States, Canada, and Australia; then making some recommendations for developing the Assessment Standard of students’ competence and quality in teaching Geography at general schools in Vietnam.

Keywords: 
Assessment standards
Geography
competence
lessons learned
Vietnam.
Refers: 

[1] Ngô Thị Hải Yến, (2022), Xây dựng và sử dụng đường phát triển năng lực trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông, Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XIII, số 1, tr.100-105.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư số 27/2020/ TT-BGDĐT về việc ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2013), Báo cáo tổng kết nhiệm vụ cấp Bộ về Chuẩn giáo dục phổ thông.

[4] Heffron, S. G., & R. M. Downs. (Eds.), (2012), Geography for life: National geography standards, second edition, Washington, DC: National Council for Geographic Education.

[5] The National Geographic Society Education Foundation, (2014), Status of Geography Education in the United States, Carmen P. Brysch 2013-14 Grosvenor Scholar National.

[6] Nguyễn Thu Hà, (2019), Chuẩn quốc gia môn địa lí theo định hướng phát triển năng lực của Hoa Kì - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[7] Nguyễn Viết Thịnh - Đỗ Thị Minh Đức, (2016), Một số vấn đề tích hợp trong biên soạn sách giáo khoa và dạy học Địa lí ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực, Kỉ yếu Hội nghị chuyên đề “Tích hợp trong biên soạn sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực”, Môn Tìm hiểu xã hội, Lịch sử, Địa lí, Hà Nội.

[8] The Ontario Curriculum, (2018), Social Studies Grades 1 to 6 and History and Geography Grades 7 and 8, The Ontario Public Service.

[9] Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority (ACARA), The The Australian Curriculum (Version 8.4), Geography Curriculum, http://www. acara.edu.au/curriculum/curriculum_design_and_ development.html.

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hà Nội.

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí cấp Trung học cơ sở (Ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

[12] Nguyễn Thị Hạnh, (2016), Cơ sở khoa học của việc thiết kế Chuẩn môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 132, tr.15-19.

Articles in Issue