PRACTICAL BASIS FOR TUTORING IN VIETNAM AND IN THE WORLD

PRACTICAL BASIS FOR TUTORING IN VIETNAM AND IN THE WORLD

Ho Thi Hong Van* vanhth@gesd.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Thach Thi Lan Anh thachlananhtn@gmail.com The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Nguyen Thi Thanh Nga ngantt@gesd.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Tran Thi Bich Ngan ngantb@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Phung Thi Thu Trang trangptt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
anhntk@gesd.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 

Tutoring is a social phenomenon that has been taking place in many countries around the world, including Vietnam. It is an outstanding issue with public interest and a difficult problem for Vietnamese education managers. From a part of the research results of the ministry-level project titled “Research to assess the impact of tutoring and tutoring on teaching and learning in high schools”, the paper has generalized the overall picture of the situation and the trend of tutoring in Vietnam and other foreign countries in different socio- economic contexts through the previous research. Therefore, we also synthesized assessments about the impacts of tutoring from both positive and negative perspectives on students, students’ parents, teachers, and society. This will be a premise and a solid practical basis for the authors to continue to carry out further studies, provide solutions for the current tutorial teaching and learning in Vietnam.

Keywords: 
Tutoring
Teachers
students
parents
impact.
Refers: 

[1] Xue, Hai-ping và Xiao-hao Ding, (2009), Một nghiên cứu về dạy thêm cho học sinh ở thành phố và thị xã tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nghiên cứu Giáo dục, 30 (1):39-46, bản tiếng Trung.

[2] Bray, M, (2021), Shadow education in Europe: Growing prevalence, underlying forces, and policy implications, ECNU Review of Education, 4(3), p.442- 475.

[3] Bray, Mark - Seng Bunly, (2005), Cân đối sổ sách: Nguồn tài chính hộ gia đình cho giáo dục cơ bản tại Campuchia, Washington DC: Ngân hàng Thế giới, và Hồng Kông: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục So sánh, Đại học Hồng Kông, Bản công bố trực tuyến: http:// www0.hku.hk/cerc/Publications/ cambodia.htm.

[4] Bray, Mark - Emmanuelle Suso, (2008), Những thách thức của học thêm: Các Mẫu hình Toàn cầu và Ý nghĩa đối với Châu Phi, Tài liệu nghiên cứu theo yêu cầu của Hội nghị Bộ trưởng Hai năm một lần của Hiệp hội Phát triển Giáo dục châu Phi, Ma-pu-tô, Mô-dăm-bích, Bản công bố trực tuyến: http://www.adeanet.org/adeaPortal/ adea/Biennale%202008/Documentation/ Papers%20 for%20presentation/04.%20Session%204/Parallel%20 session%204D/Final%20PDF%20documents/ Session%204D%20Doc% 201%20IIEP%20ENG.pdf.

[5] Benveniste, Luis, Jeffrey H. Marshall, Lucrecia Santibañez, (2008), Dạy học ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Washington DC: Lĩnh vực Phát triển Con người, Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới, và Viêng Chăn: Bộ Giáo dục, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

[6] Lee, Chong-Jae, Hyun-Jeong Park, Heesook Lee, (2009), Các Hệ thống Giáo dục ngoài luồng, Trong Gary Sykes, Barbara Schneider, David N. Plank (Biên tập), Sổ tay Nghiên cứu Chính sách Giáo dục. Niu Y-óoc: Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Mĩ, tr.901–919

[7] Dawson, Walter, (2009), Mẹo của giáo viên: Giáo dục ngoài luồng và tiêu cực tại Campuchia, trong Heyneman, Stephen P. (biên tập), Mua đường lên thiên đàng: Giáo dục và tiêu cực theo góc nhìn quốc tế. Rotterdam, NXB Sense, tr.51–74.

[8] ADB (Ngân hàng Phát triển Châu Á), (2010), Giáo dục ngoài luồng, Ma-ni-la: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

[9] Bae, Sanghoon, Hunseok Oh, Hyunchul Kim, Cheolwon Lee, Beomho Oh, (2010), Tác động của các chương trình sau giờ học đối với công bằng trong giáo dục và chi tiêu học thêm, Thời báo Giáo dục Châu Á Thái Bình Dương 11(3), p.349–361.

[10] Dhall, Mohan, (2011a), Xu hướng và vấn đề trong học thêm: Góc nhìn Toàn cầu, Báo NTA (Hiệp hội Dạy thêm Quốc gia, Hoa Kì), Số Mùa đông 2011:1, 5–15. Bản công bố trực tuyến: http://www.ata.edu.au/component/ option,com_ docman/task.doc_view/gid,143.

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, Ban hành kèm theo TT32/2018/ TT- BGDĐT.

Articles in Issue