THE REAL SITUATION OF TEACHING MILITARY EDUCATION IN UNIVERSITIES IN THE ARMY TOWARDS THE COMPETENCE APPROACH

THE REAL SITUATION OF TEACHING MILITARY EDUCATION IN UNIVERSITIES IN THE ARMY TOWARDS THE COMPETENCE APPROACH

Nguyen Anh Tuan nguyentuandhct@gmail.com Political University, Socialist Republic of Vietnam Ministry of National Defence Thach Hoa, Thach That, Hanoi, Vietnam
Summary: 

The theoretical and practical system of competence - based teaching has affirmed that this approach can ensure higher education in general and higher education in the army in particular, to train high-quality human resources and promote the development of society and the army. This article presents the real situation of teaching Military Education in five universities in the army towards the competence approach; including awareness of its suitability, designing competence - based lessons, using competence - based teaching methods, and the results of forming students’ military pedagogical competence. The article uses an independent sample T-test to assess the difference among the opinions of managers, lecturers, and students on the survey contents.

Keywords: 
Competence - based teaching
military education
university in the army.
Refers: 

[1] Bộ Quốc phòng, (2016), Điều lệ công tác nhà trường Quân đội Nhân dân Việt Nam, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

[2] Bùi Đức Dũng, (7/2020), Biện pháp vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 31, tr.11-14.

[3] Trần Thị Hà Giang - Nguyễn Ngọc Mai, (10/2017), Giải pháp nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ngành Giáo dục - đào tạo hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, kì 2, tr.94-97.

[4] Nguyễn Hồng Hải (02/2019), Các yếu tố tác động đến quản lí phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường trung cấp trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số 447, kì 1, tr.10-14.

[5] Bộ Tổng tham mưu, (2006), Từ điển Giáo dục học quân sự, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

[6] Trần Trung Dũng, (2016), Quản lí hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh - Nghệ An.

[7] McLeod, S. A, (2019), What Is the zone of proximal development?, Simply psychology, https:// www.simplypsychology.org/Zone-of-Proximal- Development.html.

[8] Bùi Minh Hải, (2022), Dạy học môn công nghệ dựa vào năng lực ở trường trung học cơ sở, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[9] Ngô Thành Huyên, (7/2019), Đổi mới quá trình dạy học theo tiếp cận năng lực ở các trường đại học công an đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, số 457, tr.21-24.

[10] Nguyễn Thanh Thủy, (9/2019), Tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên sư phạm trong đổi mới giáo dục hiện nay, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 21, tr.34-38.

[11] Thân Văn Quân, (11/2019), Đổi mới chương trình môn Giáo dục học quân sự ở các trường đại học trong quân đội theo định hướng phát triển năng lực, Tạp chí Giáo dục, số 466, tr.59-62.

[12] Quân ủy Trung ương, (12/2022), Nghị quyết về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới, Hà Nội.

Articles in Issue